In de Regio Deal trekken Regio Zwolle en het Rijk samen op

Sandra Oldengarm

Begin februari 2024 kwam er goed nieuws uit Den Haag: het Rijk investeert opnieuw in Regio Zwolle. Opnieuw inderdaad, want na de RegioDeal van 2020 diende de regio voor de 2e keer met succes een aanvraag in voorde investering van miljoenen euro’s. In totaal ontvangt Regio Zwolle 30 miljoen euro van het Rijk. Een gesprek met Tara Fiorito, deal maker van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), en Gerdien van der Zanden, programmamanager Regio Deals Regio Zwolle. ‘Bij een Regio Deal staan de regio en het Rijk naast elkaar.’

Eerst een lesje recente geschiedenis: de Regio Deals bestaan sinds 2018 en zijn een idee van kabinet-Rutte III. Tussen 2018 en 2022 investeerde de regering 950 miljoen euro in de deals. Ook Rutte IV maakte geld vrij voor deals, in totaal 900 miljoen euro. ‘Het uitgangspunt van de Regio Deals is het stimuleren van de regionale ontwikkeling en samenwerking. Zodat het overal in Nederland goed gaat’, zegt Tara. ‘Eerder lag de focus van het overheidsbeleid vooral op gebieden waar het al goed ging. Met de Regio Deals wil het kabinet de brede welvaart in alle regio’s behouden en verbeteren.’

90 miljoen euro

Bij een Regio Deal komt de regio zelf met een analyse en plannen waarin staat hoe de brede welvaart in die regio verbeterd kan worden.‘Dan gaat het bijvoorbeeld om specifieke regionale opgaven zoals werkgelegenheid, leefbaarheid, onderwijs of veiligheid’, legt Tara uit. ‘Maar het kan ook gaan om investeren in kennis en innovatie op het gebied van landbouw, circulaire economie of energie.’

Elk jaar stelt het Rijk de aanvraag voor de Regio Deals open. Tara: ‘De regio’s dienen een uitgebreid plan met een onderbouwde analyse in. Het Rijk besluit of een regio wel of geen geld ontvangt en hoeveel. Dat doen ze op basis van de kwaliteit en de onderbouwing van het voorstel. Maar ook op basis van de kwetsbaarheid qua brede welvaart, een eerlijke verdeling over het land en hoeveel andere Rijksmiddelen al naar een gebied gaan.’

Een niet onbelangrijke voorwaarde voor het toekennen van een Regio Deal is dat een regio hetzelfde bedrag als hetRijk inlegt. Gerdien: ‘Onze partners van Regio Zwolle – decentrale overheden, ondernemers, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties - betalen samen voor elke euro die het Rijk betaalt het dubbele bedrag. Zij tonen daarmee het nut en de noodzaak van de Regio Deal. Het leverteen totaal investeringspakket in Regio Zwolle van 90 miljoen euro op.’

Grensontkennend

Regio Zwolle telt 22 aangesloten gemeenten en 4waterschappen uit 4 provincies. Er wonen 800.000 inwoners en er zijn 80.000bedrijven gevestigd. ‘We investeren als Regio Zwolle in de leefbaarheid van alle dorpen en kernen. Want het gaat pas goed als het overal goed gaat’, zegtGerdien. ‘We werken daarom ook grensontkennend. De hele regio heeft dezelfde vraagstukken, bijvoorbeeld over woningbouw, waterberging of netcongestie. Maar in Zuidwest-Drenthe is de situatie weer anders dan op de Veluwe. We werken samen en kijken verder dan de gemeente- of provinciegrens. We doen het echt samen, we luisteren naar inwoners en ondernemers. Dat typeert Regio Zwolle en daar zijn we heel trots op.’

Een voorbeeld is Groei Vooruit, een van de projecten van de eerste Regio Deal. Inwoners die zich willen omscholen of vastlopen in hun huidige baan, kunnen daar gratis terecht voor loopbaanadvies en/of scholing. BijGroei Vooruit werken onder meer gemeenten, provincies, vakbonden, onderwijsinstellingen en het UWV samen. ‘Vanuit deze samenwerking kunnen we kijken wat de vraag van de inwoner is, om vervolgens te bekijken wie het best de ondersteuning kan bieden’, zegt Gerdien.

Plannen uitwerken

Nu het geld van de nieuwe Regio Deal is toegezegd, is het tijd om de plannen verder uit te werken. Dat betekent dat Gerdien en Tara de komende tijd vaak met elkaar om tafel zitten. ‘De Regio Deals zijn vooral gericht op innovaties en transities’, zegt Tara. ‘En hoe we die uiteindelijk kunnen vertalen naar beleid waar alle regio’s in Nederlands iets aan hebben. We combineren de expertise van het Rijk en de expertise en innovatie en het gewoon doen van de regio. Die samenwerking is cruciaal.’

Regio Zwolle werkt momenteel aan een convenant waarin op hoofdlijnen de plannen voor de komende jaren staan beschreven. ‘Wat hebben we samen nodig om de brede welvaart in Regio Zwolle te verbeteren? Dat doen we op basis van een grondige analyse van de opgaven die in onze regio liggen’, zegtGerdien. ‘Samen met werkgevers bijvoorbeeld kijken we naar het verbeteren van ondernemersdienstverlening en -processen. En waar kunnen kleine mkb’ers terecht voor vragen over innovatie? We proberen onze nek uit te steken en het systeem te verbeteren. Dat is de kracht van Regio Zwolle.’

De laatste ontwikkelingen

De Economic Board Regio Zwolle heefteen nieuwe voorzitter: Jelle Weever. Jelle Weever is directeur van het familiebedrijf Weever Groep uit Kampen. Na zijn periode als voorzitter van MKB-Nederland Regio Zwolle ziet Weever dit als een mooie nieuwe uitdaging en en kans om zijn inzet voor de regionale economie voort te zetten.
De Economic Board ziet dat de opgave aan aandacht wint in de regio. De komende 10-15 jaar hebben we nog belangrijke keuzes te maken over het benutten van ruimte en de locaties waar bedrijven zich kunnen vestigen.

Bekijk alle nieuwsberichten

Ontdek het laatste nieuws en de ontwikkelingen van Regio Zwolle.