Ruimtelijke Ontwikkeling

In Regio Zwolle willen we groeien met 50.000 woningen en 20.000 arbeidsplaatsen. Hoe doe je dat op een manier waarbij je oog houdt voor het klimaat en tevens de kwaliteit van de omgeving waarin inwoners leven?

Het programma

In Regio Zwolle willen we, in een goede balans tussen stad en land, groeien om onze brede welvaart te behouden en versterken. We hebben de ambitie om voor 2040 maar liefst 50.000 woningen te realiseren en ruimte te creëren voor 20.000 arbeidsplaatsen.  Hoe realiseer je dit op een klimaatadaptieve wijze met behoud en ontwikkeling van de kwaliteit van de leefomgevingen terwijl onze bereikbaarheid verbetert en verduurzaamt? Hoe zorgen we dat onze keuzes van vandaag en morgen ook de juiste zijn voor later?

Binnen de programma’s van Ruimtelijke Ontwikkeling leren we van en met elkaar en werken we samen aan een duurzame en toekomstbestendige regio. Hierbij staan de opgaven altijd centraal en niet de bestuurlijke begrenzing. Dit voelt natuurlijk, omdat we samenwerken vanuit een natuurlijk daily urban system. Inwoners in onze regio wonen, werken en recreëren voor een groot deel binnen Regio Zwolle.

Programmalijnen

Er zijn twee programmalijnen binnen Ruimtelijke Ontwikkeling: Duurzame groei en leefkwaliteit (DGL) en het Daily Urban System (DUS) waarop we ons organiseren. We sturen op ruimtelijke ontwikkelingen, klimaatadaptief ontwikkelen (DGL) en mobiliteit (DUS) om onze economische en ruimtelijke ambities te behalen. Onze Warmehartenstrategie (Verstedelijkingsstrategie voor NOVEX-gebied Regio Zwolle) met de opgaven op het gebied van woningbouw, economie, klimaat en mobiliteit staat centraal in onze aanpak. Daarnaast zoeken we verbinding met andere programma's zoals Port of Zwolle, de Ruimtelijk Economische Bouwsteen en andere regionale programma's op landelijk gebied.

Klimaatverandering

De uitdagingen op het gebied van klimaatverandering verschillen per subregio:

 • Op de hoge zandgronden is het sneller droog, overleven andere planten en diersoorten en is weinig tot geen wateraanvoer mogelijk. 
 • In de lagergelegen IJssel-Vechtdelta is er naast de droogteproblematiek meer dreiging van overstromingen en wateroverlast. 
 • In veenweidegebieden is het belangrijk de bodemdaling te beperken en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen door verhoogde (grond)waterstanden. 
 • In landelijk gebied is er minder snel sprake van hitte en wateroverlast dan in steden. In landelijkgebied is eerder sprake van wateroverlast in combinatie met droogte, waardoor meer sponswerking van onze bodem en opslag van water voor drogere periodes nodigzijn.  

Bereikbaarheid

Op het gebied van bereikbaarheid leveren we, waar dit kan, een bijdrage aan:

 • De verbetering van de doorstroming vanuit Regio Zwolle richting de noordelijke provincies, Randstad, havens van Rotterdam en Antwerpen, naar Duitsland, verbinding met omliggende regio’s en verder Europa in.  
 • De verbetering van de doorstroming tussen stad en platteland, zodat voorzieningen als onderwijs- en zorginstellingen goed bereikbaar zijn voor iedereen uit de Regio en een goed woon-werkverkeer mogelijk is voor mensen die wonen op het platteland, maar werken in de stad. 
 • Verkeersveiligheid en de versterking van het spoornetwerk in Regio Zwolle.  
 • De mobiliteitstransitie (naar een meer duurzame vorm van mobiliteit) in Regio Zwolle.

 Economische groei

Daarnaast zorgen we er samen voor dat economische groei bijdraagt aan een regio die mensen van landelijk en stedelijk gebied samenbrengt, waar ook mensen met een laag of middeninkomen een woning kunnen betalen en waar alle inwoners profiteren van banen, onderwijs en onze (stads)cultuur. Waar het kan, zetten we in op:  

 • Het behouden en versterken van de economische structuur die gekenmerkt wordt door de aanwezigheid van veel verschillende sectoren. 
 • De ondersteuning van het bedrijfsleven bij het meegroeien in grote transities zoals digitalisering, circulariteit en energietransitie.  
 • Aanpak van krapte op de arbeidsmarkt. 
 • Het concentreren van woon- en werklocaties.  
 • Het behouden en versterken van de stedelijke economie in de regio en de interactie in triple-helix verband.  
 • In het kader van de NOVEX-samenwerking hebben we de ambitie uitgesproken om 20.000 arbeidsplaatsen toe te voegen aan de regio. 

Woningen

Tot slot bouwen we samen voldoende, passende en duurzame woningen in onze regio. Dit doen we door: 

 • Bouwen waar de mensen zijn of waar ze dagelijks voor hun werk naartoe gaan.  
 • We realiseren zo veel mogelijk woningen binnen bestaand bebouwd gebied.  
 • De ruimtelijke ontwikkeling die we voor ogen hebben, draagt zo veel mogelijk bij aan het behoud en realisatie van een veilige, klimaatadaptieve, gezonde en duurzame leefomgeving.  
 • Via de woondeals van de provincies met het Rijk is afgesproken dat de (partners van de) Regio Zwolle tot 2040 50.000 woningen programmeert en realiseert. 

Programma's

Port of Zwolle

Port of Zwolle

Samenwerking met de havens van Zwolle, Kampen en Meppel.
Landelijk gebied

Landelijk gebied

De provinciale uitwerking van het nationaal programma landelijk gebied in Regio Zwolle.
Regionale sponsstrategie

Regionale sponsstrategie

De sponsstrategie is een van de overkoepelende programma's van Regio Zwolle om toe te werken naar de regionale ambitie om klimaatadaptief te groeien.
Karakteristieke stationsomgevingen

Karakteristieke stationsomgevingen

Door gebieden rondom stations te transformeren tot aantrekkelijke plekken om te wonen en werken, draagt het programma Karakteristieke Stationsgebieden bij aan een overgang naar een meer duurzame mobiliteit in de regio.

Nieuwsberichten

De toekomst begint vandaag. Dat adagium geldt voor de wijze waarop ze in de Regio Zwolle omgaan met de grote uitdagingen van klimaatverandering, gestage groei van de economie en de bevolking en een mooie symbiose tussen stad en land. Daarbij zetten ze in op de ‘sponsstrategie’, onderdeel van het bredere NOVEX-programma voor de regio.‍
In februari zette gemeente Zwolle tweedejaars studenten civiele techniek van Universiteit Twente aan het werk met uitdagingen rondom de herontwikkeling van binnenstedelijke gebieden. Na tien weken onderzoeken, brainstormen, planvorming én tekenen presenteerden ze in Enschede hun eindresultaten.

Bekijk alle nieuwsberichten

Ontdek het laatste nieuws en de ontwikkelingen van Regio Zwolle.