Regio Zwolle onderschrijft investeren in structurele samenwerking met de regio

Sandra Oldengarm
22
May
2024

Regio Zwolle constateert met tevredenheid dat PVV, VVD,NSC en BBB willen investeren in structurele samenwerking met de regio, op basisvan het op 16 mei gepresenteerde Hoofdlijnenakkoord. In overleg met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en decentrale overheden worden de bestaande regio deals uitgebouwd tot strategische investeringsagenda’s met afspraken over wonen, bereikbaarheid, onderwijs en economie. In de uitwerking daarvan is het belangrijk dat regio’s de beleidsruimte en de financiële middelen krijgen om regionale opgaven regionaal aan te kunnen pakken. De tripartiete samenwerking zoals we die in Regio Zwolle hebben georganiseerd, werpt zijn vruchten af. Peter Snijders, voorzitter van Regio Zwolle, noemt het eenmijlpaal dat investeringen in de regio een prominente plek hebben gekregen in het akkoord. Het is belangrijk dat er snel doorgepakt wordt en er concrete afspraken worden gemaakt tussen Rijk en Regio.

In het akkoord wordt gehoor gegeven aan de aanbevelingen van het rapport Elke Regio Telt en staat voor woningbouw, infrastructuur en bereikbaarheid een gebiedsgerichte benadering voorop. De formerende partijen noemen het terugdringen van het woningtekort een topprioriteit. Doorbouwen op het NOVEX-programma in Regio Zwolle is een noodzakelijke voorwaarde als deRijksoverheid effectief wil doorpakken. Ook benadrukken de partijen het belang van goede infrastructuur en bereikbaarheid in de regio. Investeringen in het spoor en de wegen tussen Zwolle en omliggende regio’s zijn enorm belangrijk.Niet alleen om de bereikbaarheid te verbeteren, maar ook omdat het bijdraagt aan de leefbaarheid en brede welvaart van Regio Zwolle. Het is mooi om te zien dat dit besef is neergedaald in de landelijke politiek en er beloofd wordt om te investeren in structurele samenwerking met regio’s, zoals Regio Zwolle.  

Ook tijdens het commissiedebat over regio’s, op de dag van de presentatie van het akkoord op hoofdlijnen, werd het belang van regionale investeringsagenda’s onderschreven door meerdere partijen. Er werd gesproken over een nieuwe investeringslogica van het Rijk waar meer geluisterd wordt naar regio’s. Rijksdepartementen en de politiek lijken zich te realiseren dat meer maatwerk voor regio’s nodig is: de bekostigingssystematiek werkt nu eenmaal niet op sommige plekken. Goede infrastructuur en bereikbaarheid zijn essentieel voor het versterken van brede welvaart in de regio. Nog meer redenen voor een nieuwe regering om haar beloftes waar te maken.

De mogelijkheden in Regio Zwolle zijn eindeloos. Er is ruimte om te bouwen en er ligt een unieke infrastructuur van bedrijven, overheden en kennisinstellingen die nauw met elkaar samenwerken om de economie te versterken en de arbeidsmarkt voor iedereen toegankelijk te maken. Met de Regio Deal zijn we goed op weg om de brede welvaart te versterken en die is een kapstok voor toekomstige structurele investeringen. De organisatiekracht van onze regio is groot, maar er is een verandering van het systeem nodig als we al onze opgaven willen kunnen aanpakken. Het akkoord op hoofdlijnen doet eenbelofte om structureel met Regio Zwolle samen te werken – maar zegt weinig over structurele investeringen in geld. Richard Korteland, burgemeester van Meppel: “Het is goed om te zien dat er beloftes worden gedaan rond investeringen in onze regio. Het is nu cruciaal om het hoofdlijnenakkoord om te zetten in concrete acties. Geef ons het vertrouwen, de middelen en de ruimte om onze regionale opgaven, met hulp van het Rijk, regionaal aan te pakken.”

De laatste ontwikkelingen

De Economic Board Regio Zwolle heefteen nieuwe voorzitter: Jelle Weever. Jelle Weever is directeur van het familiebedrijf Weever Groep uit Kampen. Na zijn periode als voorzitter van MKB-Nederland Regio Zwolle ziet Weever dit als een mooie nieuwe uitdaging en en kans om zijn inzet voor de regionale economie voort te zetten.
De Economic Board ziet dat de opgave aan aandacht wint in de regio. De komende 10-15 jaar hebben we nog belangrijke keuzes te maken over het benutten van ruimte en de locaties waar bedrijven zich kunnen vestigen.

Bekijk alle nieuwsberichten

Ontdek het laatste nieuws en de ontwikkelingen van Regio Zwolle.