Regio Zwolle present bij commissiedebat ‘Elke Regio Telt’

26
October
2023

Wat een belangrijke en hoopgevende avond in de Tweede Kamer! Het commissiedebat “Elke Regio Telt” over de kabinetsreactie, onder leiding van Hugo de Jonge, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, heeft duidelijk gemaakt dat de Nederlandse regering vastbesloten is om een inclusieve benadering te hanteren voor alle regio’s in het land. Regio Zwolle is met diverse bestuurders en collega’s vanuit het regiobureau aanwezig tijdens het debat.

Belangrijkste conclusies
Hugo de Jonge wil komen tot een programmatische aanpak om op een zinvolle manier de demissionaire fase door te komen. Dit betekent dat aan het einde van het jaar of begin volgend jaar een Kabinetsbrief wordt verwacht om alles klaar te zetten voor het formatieproces.

Er is een tweeminutendebat aangekondigd voor donderdag 26 oktober. Over ingebrachte moties zal, in verband met de laatste dag voor het verkiezingsreces, direct worden gestemd.

Diverse kamerleden hebben vanavond gereageerd op Kabinetsreactie op het rapport Elke Regio Telt:

  • Het kabinet heeft erkend dat ons land behoefte heeft aan een holistische benadering van welvaart, waarbij gezondheid, veiligheid en onderwijskwaliteit centraal staan. Tweedekamerlid Harmen Krul bepleitte vanavond voor een herijking van het investeringsbeleid, waarbij zij voornamelijk de nadruk legde op andere modellen voor infrastructuur.
  • Het kabinet heeft toegezegd zich actief in te gaan zetten voor langdurige samenwerking tussen de Rijksoverheid en de regio’s om de brede welvaart te bevorderen. Dit betekent het verbinden van verschillende sectorale programma’s. Vanuit de BoerBurgerBeweging pleitte Caroline van der Plas voor structurele Regiodeals en Roelien Kamminga benadrukte dat het belangrijk is om te differentiëren tussen regio’s, omdat elke regio zijn eigen uitdagingen
  • Het kabinet heeft de historische achterstand van sommige regio’s erkend en is vastbesloten om rijkswerkgelegenheid beter te spreiden en nauwer samen te werken met de regio’s. Stieneke J.F. van der Graaf, LL.M. vroeg welke specifieke maatregelen minister De Jonge gaat nemen om hier invulling aan te geven.

Daarnaast werd gevraagd wat minister Hugo de Jonge gaat veranderen om te voorkomen dat alle investeringsbesluiten in de volle breedte door de Kamer moet worden gerepareerd.

Afronding commissiedebat
Afsluitend worden er moties aangekondigd voor morgen. Ook doet minister Hugo de Jonge in de laatste minuten een aantal toezeggingen:

  • De kamer ontvangt voor het einde van dit jaar een brief met concrete uitwerkingen van alle aanbevelingen uit het adviesrapport elke regio telt.
  • Voor de begrotingsbehandeling van IenW komt er een brief ten aanzien van de bereikbaarheidsdoelen van de Minister en staatssecretaris van IenW.
  • Op 23 december volgt er een voortgangsrapport inzake de pilot lokale overheidsdiensten.
  • In Q1 wordt er een brief naar de kamer gestuurd over de aanpak van de spreiding van Rijkswerkgelegenheid in de regio’s.
  • De kamer ontvangt in 2024 ook een brief over grensoverschrijdende erkenning van diploma’s. Onderdeel hiervan zal ook een antwoord zijn op de vraag hoe regio’s over de grens worden meegenomen in het beleid ten aanzien van Nederlanders die dagelijks de grens over reizen vanwege werk of wonen. Grensoverschrijdende forenzen zijn sterk afhankelijk van streekvervoer, dat volgens Volt onvoldoende aandacht heeft in het huidige Nederlandse beleid.

Het commissiedebat is een stap in de goede richting om de kloof tussen regio’s te dichten. Het is bemoedigend om te zien dat zoveel Kamerleden hun betrokkenheid tonen en actief hebben deelgenomen aan dit debat.

Update donderdagavond 2 minutendebat
Kamerleden hebben donderdagavond 26 oktober tijdens de laatste plenaire vergadering voor het verkiezingsreces een aantal moties ingediend naar aanleiding van het commissiedebat over het rapport ‘Elke Regio Telt!’. In dit commissiedebat leken minister en Kamerleden nader tot elkaar te komen en waren ze het veelal eens over het advies van het rapport. Ook tijdens het plenaire tweeminutendebat gaf de minister bij veel moties het oordeel aan de kamer, wat resulteerde in veel aangenomen moties die relevant zijn voor Regio Zwolle.

Kamerlid Krul (CDA) en Bushoff (PvdA/GroenLinks) hebben gezamenlijk een motie ingediend die is aangenomen en gaat over het opstellen van kansenagenda’s voor de ontwikkeling van brede welvaart op lange termijn met prioriteit voor de vijf voorbeeldregio’s uit het rapport. Alhoewel regio Zwolle niet tot de voorbeeldregio’s behoort, is dit een mooie stap naar gelijke kansen voor alle regio’s. Daarnaast is er een motie aangenomen die ervoor zorgt dat lokale gemeenschappen belangrijke voorzieningen in stand kunnen houden middels een Gemeenschapsfonds. Ook is er een motie aangenomen die de overheid verplicht om een rechtvaardigheidsminimum voor de beschikbaarheid van voorzieningen op te stellen. Dit betekent dat voorzieningen bereikbaar moeten blijven voor mensen in de regio.

Er zijn moties aangenomen over het onderzoeken van de mogelijkheid voor een Nederlands Comité van de Regio’s, naar Europees voorbeeld, en over het organiseren van een Nationaal Keukentafelgesprek tussen Rijksoverheid en inwoners, in de stad en het platteland, uit alle regio’s en achtergronden.

Al met al wordt er met deze moties aandacht gevraagd voor alle Regio’s in Nederland, maar blijven concrete uitwerkingen en ideeën over brede welvaart versterking in regionale gebieden afwezig in het debat. Daarom monitoren wij vanuit Zwolle de belofte van de minister om voor het einde van het jaar met concrete uitwerkingen te komen van de adviezen uit het rapport ‘Elke Regio Telt!’.

Samen bouwen we aan een sterker Nederland met gelijke kansen voor iedereen. Laten we daarom samen de belofte van de minister om de adviezen uit het rapport ‘Elke Regio Telt!’ concreet uit te werken voor het einde van het jaar, nauwlettend volgen en als regio’s actief blijven meedenken en bijdragen.

Wil je graag meer weten?

De laatste ontwikkelingen

De Economic Board ziet dat de opgave aan aandacht wint in de regio. De komende 10-15 jaar hebben we nog belangrijke keuzes te maken over het benutten van ruimte en de locaties waar bedrijven zich kunnen vestigen.
Vanwege het aanstaande vertrek van de huidige voorzitter is de Economic Board Regio Zwolle (EBRZ) op zoek naar een nieuwe voorzitter afkomstig uit het bedrijfsleven.

Bekijk alle nieuwsberichten

Ontdek het laatste nieuws en de ontwikkelingen van Regio Zwolle.