Regio Zwolle vraagt 5 miljard van het Rijk voor toekomstige groei en welvaart

Tetske Alferink
6
December
2023

In aanloop naar de verkiezingen ontmoetten regionale bestuurders en kandidaat-Kamerleden elkaar op Regio Zwolle dag om in gesprek te gaan over de samenwerking tussen het Rijk en regio Zwolle. Peter Snijders (voorzitter Regio Zwolle) trapte af met een dringende oproep aan kandidaat-Kamerleden: “Geef Regio Zwolle een Regiodeal XL van 5 miljard euro”. Deze investering, verdeeld over woningbouw, mobiliteitstransitie, energietransitie, economie en arbeidsmarkt, natuurbehoud en duurzame bestaanszekerheid, stelt de regio in staat om haar ambities als klimaatadaptieve demodelta waar te maken. Snijders: “Wij kunnen generatiebestendig ontwikkelen en langjarig commitment geven op de complexe uitdagingen waar we regionaal en landelijk voor staan.”

In het recent gepubliceerde rapport “Elke regio telt” wordt het belang onderstreept dat het Rijk moet investeren in het versterken van regio’s door het hele land en het vergroten van welvaart van inwoners en ondernemers. In heel regio Zwolle zijn veel inwoners en ondernemers bovengemiddeld positief over de kwaliteit van wonen, werken en recreëren in vergelijking met andere regio’s. Hoewel regio Zwolle momenteel goed scoort op het gebied van leefbaarheid, veiligheid en groene voorzieningen, is het noodzakelijk om te anticiperen op toekomstige groei. Dit vraagt vooruitkijken én samen innoveren.

Met de juiste middelen en expertise willen onderwijs-, ondernemers- en overheidspartners uit de regio samen met het Rijk werken aan een welvarende en duurzame toekomst voor de inwoners en ondernemers van regio Zwolle.

Infrastructuur als katalysator
Het gebrek aan gerealiseerde infrastructuurprojecten, zoals de N50, N35 en de bottleneck op het spoor Zwolle-Meppel, belemmert bijvoorbeeld de ontwikkeling van regio Zwolle. De recente toezegging van minister Harbers rondom de financiering voor de N35 wordt toegejuicht en is iets waar de regio de minister ook aan gaat houden. Tijdens de regiodag werd benadrukt dat stabiele financiering cruciaal is voor de groei van de regio en ambities op het gebied van woningbouw.

Grote regionale mindset bij kandidaat-Kamerleden
Kandidaat-Kamerleden deelden op de regiodag hun visie op de samenwerking tussen het Rijk en regio Zwolle en reageerden op de oproep van regiovoorzitter Peter Snijders om 5 miljard te reserveren voor een Regiodeal XL.

Nathanaël Middelkoop (SGP) onderstreepte de noodzaak om ruimte te geven aan regionale samenwerkingsverbanden in plaats van een centrale rol voor Den Haag. “Het Rijk heeft zich in het verleden soms opgeworpen als superheld, maar dit heeft niet altijd geleid tot het gewenste resultaat.” Hij pleit voor een regiotoets om het effect van Haags beleid inzichtelijk te maken in de regio.

Cor Pierik (BBB) ziet leefbaarheid en innovatie als cruciale speerpunten voor de transitie in het landelijk gebied. Hij stelt dat investeringen in woningbouw nodig zijn om bevolkingsgroei in steden en dorpen te faciliteren: “We moeten inzetten op duurzame oplossingen die zowel leefbaarheid als innovatie bevorderen.”

Alwin te Rietstap (ChristenUnie) pleit ook voor het versterken van de regio en het evenrediger verdelen van financiële Rijksmiddelen. Hij benadrukt het belang van Regio Deals en pleit voor een vervolg op deze samenwerking: “De kracht van de regio moet benut worden, en daarvoor zijn eerlijke verdeling en continuïteit in samenwerking noodzakelijk.”

Habtamu de Hoop (Groenlinks-PvdA) ziet potentie in de regio op het gebied van circulaire economie, maar waarschuwt voor de noodzaak om leefbaarheid te waarborgen in tijden van onvermijdelijke krimp in de landbouw. “We moeten streven naar een duurzaam evenwicht, waarbij zowel economie als leefbaarheid voorop staan.” De Hoop verzet zich tegen het rendementsdenken in het openbaar vervoer.

Eddy van Hijum (NSC) roept op tot een transparantie in het toewijzen van geld voor projecten en benadrukt de noodzaak van een andere investeringslogica in Den Haag. Hij zet zich in voor de terugkeer van regionale projecten op de begroting en de aanpak van knelpunten zoals de N35: “Een heldere investeringsstrategie is cruciaal voor effectieve samenwerking tussen Den Haag en de regio.”

Doorontwikkeling samenwerking Rijk en regio Zwolle
De bestaande partners binnen regio Zwolle werken momenteel intensief samen met het Rijk aan diverse uitdagingen op het gebied van energietransitie, woningbouw, arbeidsmarkt, en meer, waarbij het Rijk ook financieel geldt beschikbaar stelt voor projecten in de regio. Regio Zwolle heeft in de afgelopen 12 jaar bewezen dat complexe problemen regionaal effectief kunnen worden aangepakt, bijvoorbeeld op het gebied van de arbeidsmarkt, waarbij in de samenwerking tussen Rijk en regio het ontschotten van budgetten (minder regels en labels aan financiering) geleid heeft tot veel succes.

“Wij willen als regio graag vooruit, we willen groeien en we kunnen dat ook. Laat ons het hier regelen en samen oplossingen vinden die passen bij de diversiteit in onze regio.’  Peter Snijders benadrukt: “Ik heb er het volste vertrouwen in dat we samen, als regio Zwolle, met het Rijk en andere partners een succesvolle toekomst tegemoet gaan! Ik kijk er naar uit om een grote stap voorwaarts te zetten in deze samenwerking. Op naar een Regiodeal XL voor regio Zwolle!”

De laatste ontwikkelingen

De hoge waterstanden van deze winter zitten bij iedereen nog vers in het geheugen en maken de uitdagingen op het gebied van klimaatadaptatie enorm zichtbaar.

Bekijk alle nieuwsberichten

Ontdek het laatste nieuws en de ontwikkelingen van Regio Zwolle.