Terugblik op Regio Zwolle dag 16 november

Tetske Alferink
10
January
2024

Zwolle, 16 november 2023 - Op donderdag 16 november kwamen ruim 250 bestuurders en ondernemers bij elkaar tijdens Regio Zwolle dag. Een mooie dag vol inspiratie en goede gesprekken over de toekomst van onze regio bij Theater ’t Voorhuys in Emmeloord. De dag werd begeleid door dagvoorzitter Elisabeth van den Hoogen.

Opening

Peter Snijders, voorzitter van Regio Zwolle, vroeg in zijn speech aan kandidaat-Kamerleden en het Rijk om een investering van 5 miljard euro voor Regio Zwolle, ook wel een “Regiodeal XL” genoemd. Met dit geld wil de regio verschillende doelen bereiken, zoals woningbouw, mobiliteitstransitie, energietransitie, economie en arbeidsmarkt, natuurbehoud en duurzame bestaanszekerheid. Hiermee hoopt de regio haar ambitie als klimaat adaptieve demodelta waar te kunnen maken met perspectief voor ondernemers en inwoners. “Met ontschot geld, zijn we in staat tot een optimale aanpak en besteding te komen. Samen met de partners hebben we dit de afgelopen jaren al bewezen.” Snijders benadrukte in zijn speech dat deze investering de regio in staat stelt om op de lange termijn de complexe uitdagingen aan te gaan, zowel op regionaal als landelijk niveau.

Lees hier meer over de boodschap van voorzitter Peter Snijders:
Regio Zwolle vraagt 5 miljard van het Rijk voor toekomstige groei en welvaart – Regio Zwolle

Interview met gastgemeenten en gastprovincie

Deze Regio Zwolle dag was op uitnodiging van de gastgemeenten Noordoostpolder, Dronten en Urk en gastprovincie Flevoland in theater ’t Voorhuys in Emmeloord.

Jan Klopman, gedeputeerde bij Provincie Flevoland, benadrukt de actieve gemeenschap in Flevoland en de impact van woningbouw op het vormen van een samenleving. Trots noemt hij Flevoland een landbouwprovincie met een rijke geschiedenis als pioniers van nieuw land.

Cees Bos, burgemeester van Urk, deelt de dynamiek van zijn gemeente met een sterke ondernemersgeest en kansen, ondanks uitdagingen in de visserij. Hij pleit voor versterking binnen Regio Zwolle, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs en zorg. Daarnaast benadrukt hij de mentaliteit in Urk: we doen het hier voor elkaar, met elkaar en voor inwoners en ondernemers.

Roger de Groot, burgemeester van Noordoostpolder, benadrukt de rijke geschiedenis van de Noordoostpolder, gebouwd op een samenwerking die in de genen van de samenleving zit. Noordoostpolder onderscheidt zich volgens de Groot door maakindustrie, staal, een MITC (multimodaal infrastructuur testcentrum) en een innovatiecentrum met veel samenwerkingen.

Keynote Otto Raspe (hoofd Rabo Research)

Hoewel de regio goed scoort op brede welvaart, benadrukte Raspe dat dit vooral te danken is aan incidentele factoren, zoals bevolkingsvolgende groei. Hij pleit nu voor een scherpere economische actieagenda om de regio klaar te maken voor de toekomst. Raspe wees op het belang van innovatie als speerpunt om bestaande bedrijven te vernieuwen, nieuwe te ondersteunen en producten/diensten te creëren die duidelijk uit Regio Zwolle komen. Opgaven, waaronder innovatie, moeten gezamenlijk worden aangepakt om economisch vitaal te blijven en bij te dragen aan brede welvaart. Raspe benadrukte het belang van het betrekken van zowel de koplopers als de achterblijvers bij de economische ontwikkeling van de regio. Hij sloot af met de oproep om vanuit een positief verleden dezelfde stappen naar de toekomst te zetten.

Bekijk hier de presentatie van Otto Raspe.

In gesprek met Cor Pierik (BBB), Arend Kisteman (VVD), Alwin te Rietstap (CU) en Nathanaël Middelkoop (SGP)

Kandidaat-Kamerleden deelden standpunten over de regionale economie, arbeidsmarkt en ruimtelijke vraagstukken. Ze bespraken de noodzaak voor Den Haag om meer middelen beschikbaar te stellen en Regio Zwolle meer ruimte te geven in regelgeving om haar eigen doelen te verwezenlijken.

Middelkoop beloofde een Regiotoets te introduceren om de effecten van het Haagse beleid op de regio’s inzichtelijk te maken. Te Rietstap benadrukte dat investeringen vanuit Den Haag moeten aansluiten bij de regionale agenda, met speciale aandacht voor infrastructurele knelpunten. Pierink benadrukte het belang van het behoud van leefbaarheid in de regio en Kisteman is vastbesloten een standvastige vertegenwoordiger van de Regio in Den Haag te zijn.

Otto Rapse, hoofd Rabo Research, benadrukte dat brede welvaart ook betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden die aansluiten bij de unieke economie en vraagstukken van elke regio. De kandidaat-Kamerleden beloofden samen met Regio Zwolle beleid te ontwikkelen en te investeren in de kracht van de regio’s.

Tweegesprek Eddy van Hijum (NSC) en Habtamu de Hoop (Groenlinks-PvdA)

Tijdens het gesprek benadrukte De Hoop de noodzaak van een overgang naar een circulaire economie, ten koste van de landbouw volgens hem. Hij stelde dat dit onvermijdelijk is voor de bestaanszekerheid van jongeren. Daarnaast merkte De Hoop op dat nieuwe woningbouwprojecten alleen succesvol kunnen zijn als de regionale infrastructuur van hoge kwaliteit is.

Van Hijum pleitte tijdens het gesprek voor focus op huisvesting en economisch perspectief als het gaat om bestaanszekerheid voor jongeren. Hij erkende de uitdagingen op het gebied van klimaat en milieu, maar benadrukte dat de agro-food sector cruciaal is voor werkgelegenheid en economisch perspectief in de regio. Van Hijum benadrukte ook de noodzaak van een concrete woonagenda, gekoppeld aan passende infrastructuur.

Deelsessies

Regio Zwolle stapt door: hoe reizen we samen verder  

Tijdens de deelsessie “Regio Zwolle stapt door” werd de Meerjarenagenda besproken en overhandigd aan regiovoorzitter Peter Snijder door Etty de Boer, de nieuwe secretaris-directeur van Regio Zwolle Bureau. De agenda is vastgesteld in bijna alle gemeenten binnen Regio Zwolle; met de provincies loopt dit proces nog. Arie Slob vertelde over de nieuwe governance.

Gerdien van der Zanden deelde trots dat twee weken geleden de Regio Deal is ingediend, als een voortzetting van de Meerjarenagenda. Deze deal, die het belang van de hele regio benadrukt, bouwt voort op het onderzoek van Otto Raspe dat eerder op de ochtend werd besproken. Het motto: “Want onze HELE Regio telt!” illustreert de focus op gezamenlijk belang.

Bekijk hier de presentatie van deelsessieregio Regio Zwolle stapt door.

Ruimtelijke puzzels en NOVEX

In een goed gevulde zaal opende Martijn Dadema, voorzitter van de stuurgroep Ruimte, de deelsessie. Daarna vertelde Bert Groot (strateeg Ruimte provincie Overijssel) over de relatie tussen de Ruimtelijke Puzzels van de vier provincies en NOVEX-gebied Regio Zwolle. Er zijn meerdere schaakborden waarop partners in de regio opereren. Naast de provinciale puzzel en het NOVEX-gebied zijn er nog zo’n 26 nationale programma’s zoals Nationaal programma Landelijk Gebied of Programma Gezonde en Groene Leefomgeving.

Deelnemers aan de deelsessie gingen in gesprek over: “Waar raakt de ruimtelijke NOVEX-agenda met die van u en hoe kunnen we die verbinden?” Er liggen kansen in het koppelen van de aanpakken. Bijvoorbeeld, het koppelen van PPLG aan de sponsstrategie. “NOVEX maakt het mogelijk om aandacht te geven aan hoe de samenwerking tussen de verschillende partners rondom ruimtelijke opgaven vorm krijgt. Waarbij de uitvoering uiteindelijk bij de overheden moet landen.”

De NOVEX-samenwerking is momenteel voornamelijk tussen overheidsinstanties. Hoe kunnen meer partijen betrokken worden? Er kwamen mooie voorbeelden uit de zaal waarin lokale gemeenten samen met ondernemers aan de slag zijn in bijvoorbeeld de stationsgebieden. Gerdien Rots, wethouder gemeente Zwolle, linkte de vraag aan de presentatie van Otto Raspe: “De spoorzone Zwolle biedt een kans om jongeren beter aan ons te verbinden en te investeren in innovatie. Het is het innovatiedistrict van de hele regio en geeft een mooie aanleiding om meer met ondernemers te gaan samenwerken.”

Bekijk hier de presentatie van deelsessie NOVEX puzzels.

De 7 ontwikkelprincipes in de praktijk  

In de deelsessie over de Gebiedsbiografie benadrukte burgemeester van Kampen, Sander de Rouwe, het belang van verschillende perspectieven op het landschap. De Gebiedsbiografie, belicht door Berno Strootman van Strootman Landschapsarchitecten, kijkt naar het landschap, de cultuurhistorie en het watersysteem, soms schurend met de ontwikkelprincipes van de Verstedelijkingsstrategie.

De presentatie, met veel kaartmateriaal, illustreerde de biografie in drie tijdvensters. Na de presentatie deelden deelnemers vragen en zorgen, variërend van bouwen in bodemdalingsgebieden tot filosofische overwegingen over het gebruik van historische lessen voor toekomstige uitdagingen. Alle aanwezigen zagen de waarde van de gebiedsbiografie als ons gezamenlijke verhaal over landschap en cultuurhistorie in de regio.

Bekijk hier de presentatie van deelsessie gebiedsbiografie.

Sectorale aanpak

Netwerkregisseur Bart van Leerdam nam aanwezigen mee in de sectorale aanpak van Regio Zwolle. De Agri & Food sector is een sector die volop in beweging is, mede vanwege alle maatschappelijke ontwikkelingen. Met de sectortafel Agro en Food worden ondernemers in de sector bij elkaar gebracht om samen oplossingen te bedenken voor sectorspecifieke vraagstukken. Hoe zorg je ervoor dat mensen voor deze sector kiezen? Welke toekomstgerichte keuzes moeten boeren en tuinders maken, en wat is er nodig om iedereen mee te laten doen? Door middel van voorbeelden zoals hybride docenten, de AgroTech campus en loopbaanoriëntatie voor (stoppende) boeren en tuinders, werd de meerwaarde van de sectortafel heel concreet gemaakt.

Bekijk hier de presentatie van deelsessie sectortafel.

De laatste ontwikkelingen

De hoge waterstanden van deze winter zitten bij iedereen nog vers in het geheugen en maken de uitdagingen op het gebied van klimaatadaptatie enorm zichtbaar.

Bekijk alle nieuwsberichten

Ontdek het laatste nieuws en de ontwikkelingen van Regio Zwolle.