Terugblik Regio Zwolle Dag 14 maart

Sandra Oldengarm
21
March
2024

Zwolle, 14 maart 2024 - Op donderdag 14 maart vond de Regio Zwolle dag weer plaats. Deze Regio Zwolle dag stond in het teken van het thema ‘Ruimte’. Burgemeester Jan Nathan Rozendaal (gemeente Elburg) en waarnemend burgemeester Arco Hofland (gemeente Raalte) verzorgden de opening van deze dag. Zij blikten onder andere kort terug op wat we gezamenlijk het afgelopen jaar hebben bereikt in Regio Zwolle. Bijvoorbeeld de succesvolle lobby rondom de ”flessenhals” Meppel, de toekenning van een nieuwe Regio Deal van 30 miljoen en het aantal werkgevers en inwoners die gebruik hebben gemaakt van de programma's rondom de human capital agenda.

Hoofdsprekers

Tim van Hattum, wetenschapper universiteit Wageningen, beschrijft in zijn boek de ‘Only Planet’ de reis naar een groenere toekomst. De aanwezigen van de Regio Zwolle dag nam hij mee in zijn visie op een groenere toekomst. Zo vertelde hij dat alles wat we in dit decennium doen, nog honderden jaren, zo niet langer, effect heeft op onze planeet. Het creëren van urgentie voor een groenere toekomst is nu nodig.

Marjolein Jansen, directeur - generaal Ruimtelijke Ordening bij Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nam de aanwezigen mee in de grote ruimtelijk opgaven van het Rijk en in de Regio. De nieuwe Nota Ruimte biedt een langetermijnvisie op ons land en zal antwoord geven op de vraag hoe we met de schaarse ruimte omgaan en tegelijkertijd onze ambities kunnen waarmaken. De keuzes voor nu en straks (2030-2050) vloeien grotendeels uit en bouwen voort op de nationale programma’s en het programma NOVEX, zo ook NOVEX-gebied Regio Zwolle.

Panelgesprek  

Het panel bestaande uit Marjolein Jansen (DG Ruimtelijke Ordening bij BZK), Tim van Hattum (wetenschapper WUR), Martijn Dadema (voorzitter Stuurgroep Ruimtelijke Ontwikkeling), Erica van Lente (duotrekker Sponsstrategie) en Marleen Sanderse (duotrekker programma Vitale Kernen en Gezonde Buurten) ging met elkaar in gesprek over de voornaamste uitdagingen en kansen die de samenwerking op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling met zich meebrengt in Regio Zwolle. De panelleden vertelden dat er al veel en goed samengewerkt wordt. Dat is de kracht van de regio! De betrokkenheid is groot en er gebeurt veel op het thema Ruimte. Dat mogen we als Regio Zwolle ook laten zien. De onderstaande video licht de Ruimtelijke programma's toe.

Deelsessies

Na het plenaire deel was er ruimte voor netwerken en het volgen van een deelsessie.

Water en bodem sturend

In 2022 stuurde minister Harbers een brief aan de Kamer waarin het begrip water en bodem sturend werd geïntroduceerd. Tijdens de deelsessie ging het ministerie van I&W met de aanwezigen in gesprek over de inhoud van deze brief en welk handelingsperspectief hier bij past. Water en bodem sturend is gericht op het maken van robuuste keuzes. Het Rijk pakt hierin meer regie, maar laat ruimte voor lokale initiatieven en maatwerk. Het afwegingskader wat vanuit het Rijk opgesteld is, is een instrument wat richting geeft in waar nog wel of niet te bouwen.

Ruimtelijk Economische Bouwsteen

Regio Zwolle wil een economisch vitale regio zijn én blijven. Een regio die in staat is in te spelen op de veranderende economie en de transities. Daarvoor is ruimte nodig.

Tijdens deze deelsessie gingen Chris Jansen (gedeputeerde Provincie Flevoland) en Nathaniël Middelkoop (wethouder Economie gemeente Urk), Jelle Weever (MKB Regio Zwolle) en Mathijs Triou (Regio Zwolle) met de deelnemers in gesprek en vertelden zij vanuit verschillende perspectieven wat nodig is om bijvoorbeeld bedrijven te laten groeien en te innoveren.

Regio Deal Regio Zwolle

Paul Guldemond (portefeuillehouder Regio Deals) trapt af tijdens de deelsessie over de Regio Deal Regio Zwolle. Op 9 februari kregen we het bericht van Den Haag over het sluiten van de Regio Deal voor maar liefst 30 miljoen. Een prachtig signaal vanuit het Rijk voor het vertrouwen dat ze aan Regio Zwolle geven. In het proces zijn we nu bezig om de propositie uit te werken tot een deal. We hebben nog geen concrete projecten aangekondigd maar we werken aan een programmatische aanpak. We gaan nu met z'n allen aan de slag met de dealmakingsfase. Op 1 mei moet er een definitief convenant liggen. Aanvullend daarop wordt een regionaal initiatievenboek gemaakt. We hebben dit jaar nodig om de Regio Deal te schrijven en gaan ervan uit dat begin volgend jaar begonnen kan worden met de uitvoering.

Ruimte voor Defensie

Door verslechterde veiligheidssituatie is het noodzakelijk en urgent dat de krijgsmacht wordt versterkt. Dit betekent meer militaire activiteit in Nederland en dus ook een grotere ruimtevraag. In de sessie Ruimte voor Defensie nam Defensie de deelnemers vanuit overheden mee in het te doorlopen proces, in het afwegen van deze ruimtevrager ten opzichte van andere ruimtevragers.

Het verhaal van 2120 in Regio Zwolle: Kop van de Veluwe

De deelsessie ‘Het verhaal van 2120 in Regio Zwolle: Kop van de Veluwe’ had tot doel om een toekomstvisie te schetsen voor de Kop van de Veluwe in het jaar 2120, gericht op ruimtelijke ordening met specifieke aandacht voor klimaatverandering, klimaatadaptie, watermanagement, woningbouw en mobiliteit.

Deelnemers werden meegenomen in de gevolgen van klimaatverandering voor de regio, zoals extreme weersomstandigheden en een stijgend waterpeil van de IJssel en het IJsselmeer.

Werken en denken in scenario’s

Tijdens de sessie Werken en denken in scenario’s werden twee uiterste scenario’s voor de toekomstige stad en Regio Zwolle verkend. Hoe leven we samen als de zeespiegel stijgt? Welke unieke kansen en uitdagende keuzes brengt dit met zicht mee? De aanwezigen gingen in gesprek over verschillende toekomstbeelden en de consequenties voor het lokaal bestuur, de binding in de wijk, voedselvoorziening en de verbondenheid met andere gemeenten.

Excursie stationsomgeving Raalte

De gemeente Raalte wil in 10 jaar 3.000 woningen bouwen en een deel ervan in de stationsomgeving. Tijdens de excursie nam gemeente Raalte ons mee in de toekomst- en lopende plannen om deze ambitie te realiseren en werden enkele locaties bezocht, zoals knooppunt Raalte en de stationsomgeving.

De laatste ontwikkelingen

De Economic Board Regio Zwolle heefteen nieuwe voorzitter: Jelle Weever. Jelle Weever is directeur van het familiebedrijf Weever Groep uit Kampen. Na zijn periode als voorzitter van MKB-Nederland Regio Zwolle ziet Weever dit als een mooie nieuwe uitdaging en en kans om zijn inzet voor de regionale economie voort te zetten.
De Economic Board ziet dat de opgave aan aandacht wint in de regio. De komende 10-15 jaar hebben we nog belangrijke keuzes te maken over het benutten van ruimte en de locaties waar bedrijven zich kunnen vestigen.

Bekijk alle nieuwsberichten

Ontdek het laatste nieuws en de ontwikkelingen van Regio Zwolle.