Stedelijk Zwolle

Aanleiding

Zwolle vormt het kloppende hart van de regio, met unieke voorzieningen en diverse woonmilieus. Zwolle wil de komende 20 jaar haar stedelijke karakter versterken, waarbij klimaatbestendigheid en brede welvaart als leidende principes dienen. Zwolle kent als stad een sterke wederzijdse afhankelijkheid met haar omliggende regio. Tegelijkertijd is Zwolle een van de steden binnen het stedelijk netwerk van Nederland.

De Zwolse spoorzone heeft een bijzondere en unieke plek als OV-poort (openbaar vervoer) tussen de regio en de rest van Nederland. Het Zwolse spoor heeft een unieke positie in binnen het Nederlandse stedelijk netwerk en draagt bij aan de verbinding tussen Zwolle en de omliggende gebieden.

Stedelijk Zwolle richt zich op de groei en ontwikkeling van de stad Zwolle, rekening houdend met regionale uitdagingen en de opkomende vraagstukken op korte en lange termijn binnen het regionale mobiliteits- en watersysteem. Tot het jaar 2030 zal de nadruk vooral liggen op gebiedsontwikkelingen, waarbij de ontwikkelprincipes en inzichten uit de Verstedelijkingsstrategie, MIRT-onderzoek en het kader vanuit het NOVI-gebied voor klimaatbestendige groei worden toegepast. Kort gezegd, het programma streeft ernaar om de stad Zwolle te laten bloeien door slimme en duurzame ontwikkelingen, waarbij zowel de lokale als regionale context en uitdagingen worden meegenomen.

Doelstelling programma in 2024-2025

 • De realisatie van 10.000 woningen in Zwolle als onderdeel van de 50.000 woningen regio breed voor de periode tot 2030 met doorloop na 2030.  
 • Het klimaatbestendiger (sponsstrategie) maken en het toepassen van mobiliteitsmaatregelen (MIRT-maatregelenpakket) binnen de context van een stedelijk woon- en leefmilieu.  

Activiteiten 2024-2025

 • Gebiedsontwikkeling Zwolle
  Stimuleren woningbouw en realisatie van publieke maatregelen.
 • Vertaling regionale sponsstrategie
  Vertalen van de principes uit het programma regionale sponsstrategie naar concrete uitwerkingen voor de stad Zwolle en onderzoeken voor de langere termijn.
 • Mobiliteitsmaatregelenpakket
  Het MIRT-mobiliteitsmaatregelenpakket staat centraal in onze aanpak van mobiliteitsuitdagingen, waarbij we verantwoording afleggen aan de gemeenteraad voor het vastgestelde beleid. We richten ons op de voorbereiding en uitvoering van korte termijn maatregelen, vooral in combinatie met woningbouwprojecten in specifieke gebieden. Deze geïntegreerde aanpak bevordert een gebalanceerde ontwikkeling waar mobiliteitsoplossingen gelijk opgaan met de groei van woongebieden, waardoor we effectief bijdragen aan zowel de lokale visie als bredere regionale mobiliteitsdoelen.
 • Economische visievorming
  Start verwerken uitkomsten Ruimtelijk Economische Bouwsteen 2040.
 • Business case en masterplan voor Ceintuurbaan Zone
  Ontwikkeling van een integrale business case en masterplan voor de Ceintuurbaan Zone (CB-zone), inclusief het doen van verdiepend onderzoek op de hoofdthema’s wonen, mobiliteit, economie en klimaatadaptatie. Dit plan wordt vervolgens vertaald naar een gebiedsakkoord voor de CB-zone. Daarnaast wordt de strategie ook gerealiseerd en vertaald naar maatregelen voor het lokale en regionale mobiliteitssysteem en de lokale en regionale bereikbaarheid.

Samenwerkingen

Andere programma's binnen Ruimtelijke ontwikkeling

Port of Zwolle

Samenwerking met de havens van Zwolle, Kampen en Meppel.

Landelijk gebied

De provinciale uitwerking van het nationaal programma landelijk gebied in Regio Zwolle.

Regionale sponsstrategie

De sponsstrategie is een van de overkoepelende programma's van Regio Zwolle om toe te werken naar de regionale ambitie om klimaatadaptief te groeien.

Karakteristieke stationsomgevingen

Door gebieden rondom stations te transformeren tot aantrekkelijke plekken om te wonen en werken, draagt het programma Karakteristieke Stationsgebieden bij aan een overgang naar een meer duurzame mobiliteit in de regio.

Feiten en cijfers

Filters:
Zoeken:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Gebiedsrapportage Sallandse Weteringen
Onderzoek
Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle februari 2023
Beleidsstuk
De verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle.
Gebiedsbiografie 2023 - Deeluitwerking Salland
Beleidsstuk
Voorbeelduitwerking Salland uit het Gebiedsbiografie 2023.
Gebiedsbiografie 2023 - Deeluitwerking Ijsseldelta
Beleidsstuk
Voorbeelduitwerking Ijsseldelta uit het Gebiedsbiografie 2023.
Gebiedsbiografie 2023 - Deeluitwerking Drents Plateau
Beleidsstuk
Voorbeelduitwerking gradiënt Drents Plateau - Noord Oost Polder uit het Gebiedsbiografie 2023.
Gebiedsbiografie 2023 - Themakaart wonen, werken, infrastructuur en energie
Beleidsstuk
Themakaart wonen, werken, infrastructuur en energie van gebiedsbiografie 2023.
Gebiedsbiografie 2023 - Themakaart water
Beleidsstuk
Themakaart Water van Gebiedsbiografie 2023.
Gebiedsbiografie 2023 - Themakaart landbouw, natuur, bodem en recreatier
Beleidsstuk
Gebiedsbiografie 2023, themakaart landbouw, natuur, bodem en recreatier.
Gebiedsbiografie 2023 - relictenkaart alle tijdvensters
Beleidsstuk
Relictenkaart van alle tijdvensters; <800 na Chr., 800 - 1600 na Chr. en >1600 na Chr.
Gebiedsbiografie 2023 - Kaart tijdvenster 3 - versimpeld
Beleidsstuk
Gebiedsbiografie 2023 relictenkaart tijdvenster 3; na 1600 na Chr versimpelde kaart.
Gebiedsbiografie 2023 - Kaart tijdvenster 2 - versimpeld
Beleidsstuk
Gebiedsbiografie 2023 relictenkaart tijdventer 2; 800 - 1600 na Chr. versimpelde kaart.
Gebiedsbiografie 2023 - Kaart tijdvenster 1 - versimpeld
Beleidsstuk
Gebiedsbiografie 2023 relictenkaart tijdvenster 1; <800 na Chr. versimpelde kaart.
Gebiedsbiografie 2023 - Kaart relicten tijdvenster 3
Beleidsstuk
Relictenkaart tijdvenster 3; na 1600 na Chr.
Gebiedsbiografie 2023 - Kaart relicten tijdvenster 2
Beleidsstuk
Relicten tijdventer 2; 800 - 1600 na Chr.
Gebiedsbiografie 2023 - Kaart relicten tijdvenster 1
Beleidsstuk
Relicten tijdvenster 1; <800 na Chr.
Gebiedsbiografie 2023 - Kaart landgoederen en buitenplaatsen
Beleidsstuk
Op deze kaart zijn de kastelen, havezaten, buitenplaatsen en landgoederen weergegeven uit verschillende perioden.
Gebiedsbiografie 2023
Beleidsstuk
Deze gebiedsbiografie is opgesteld om inzicht te geven in de opgaven die nu spelen en zich in de toekomst (verder) zullen ontwikkelen en om inspiratie mee te geven voor toekomstige ontwikkelingen vanuit de cultuurhistorie en het landschap.
Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle 2022 - Memo Governance en MIRT Onderzoek
Beleidsstuk
Memo over de governance verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle en gebiedsgericht MIRT onderzoek Zwolle e.o.
Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle 2022 - Strategieboek
Beleidsstuk
Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle, hierin wordt richting gegeven aan de verstedelijking in de regio en handvatten geboden om concreet met elkaar aan de slag te gaan.
Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle 2022 - Samenvatting perspectieven en ontwikkelrichting
Beleidsstuk
Samenvatting van het perspectievenboek, onderdeel van fase 2; ontwikkelrichting, van de Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle 2022
Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle 2022 - Perspectievenboek
Beleidsstuk
Het perspectievenboek is het resultaat van de tweede fase van het verstedelijkingsstrategie: de ontwikkelperspectieven.
Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle 2022 - Eindrapportage Analysefase
Beleidsstuk
De eindrapportage van de eerste fase van het onderzoek verstedelijkingsstrategie: de analysefase.
Geen resultaten gevonden.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van het project?

Dan kan je terecht bij:

Programmamanager

Jorn van der Veen

Nieuwsberichten

De toekomst begint vandaag. Dat adagium geldt voor de wijze waarop ze in de Regio Zwolle omgaan met de grote uitdagingen van klimaatverandering, gestage groei van de economie en de bevolking en een mooie symbiose tussen stad en land. Daarbij zetten ze in op de ‘sponsstrategie’, onderdeel van het bredere NOVEX-programma voor de regio.‍
In februari zette gemeente Zwolle tweedejaars studenten civiele techniek van Universiteit Twente aan het werk met uitdagingen rondom de herontwikkeling van binnenstedelijke gebieden. Na tien weken onderzoeken, brainstormen, planvorming én tekenen presenteerden ze in Enschede hun eindresultaten.

Bekijk alle nieuwsberichten

Ontdek het laatste nieuws en de ontwikkelingen van Regio Zwolle.