Vitale kernen en gezonde buurten

Aanleiding

Het programma Vitale Kernen en Gezonde Buurten komt voort uit de uitdaging om de groei in Regio Zwolle op een inclusieve manier te faciliteren, zodat alle inwoners een passende, duurzame en aantrekkelijke woonplek kunnen vinden. De regio staat voor de opgave om tot 2040 in totaal 50.000 woningen te realiseren, waarvan 10.000 tot 17.000 in de kernen (NOVEX-opgave). Deze woningbouw uitdaging komt samen met diverse andere transities, waarbinnen de beschikbare ruimte optimaal benut moet worden.

Een cruciale factor is de klimaatopgave, die een van de grootste uitdagingen vormt voor Regio Zwolle. Daarnaast heeft de transitie van het landelijk gebied grote impact op de vitaliteit van kernen. Het woningaanbod sluit niet aan bij de vraag naar woningen, vanwege de “huishoudensverdunning”. Jongere generaties trekken naar stedelijke gebieden, terwijl dorpen vergrijzen. De leefbaarheid van de dorpen staat bovendien onder druk door een beperkt voorzieningenniveau.

Om als regio vitaal en veerkrachtig te blijven en een goede brede welvaart in de hele regio te behouden, is het noodzakelijk om op andere wijze te kijken naar de kernen en buurten in onze regio. Het programma streeft naar een herstel van de balans tussen stad en land, waarbij de focus ligt op het behouden en versterken van de vitaliteit van kernen en buurten.

Concreet streeft het programma Vitale Kernen en Gezonde Buurten naar het behouden en ontwikkelen van passende, duurzame en aantrekkelijke woonplekken in Regio Zwolle. Het omvat het in kaart brengen van woningprogrammering in relatie tot de Verstedelijkingsstrategie, het leggen van verbindingen met klimaat- en mobiliteitsopgaven, en het realiseren van leefbaarheidsvoorzieningen.

Doelstellingprogramma in 2024-2025

Voor het programma Vitale Kernen en Gezonde Buurten is een denkrichting geschreven naar aanleiding van een aantal ambtelijke en bestuurlijke bijeenkomsten. In deze denkrichting wordt er voor Vitale Kernen en Gezonde Buurten gestreefd naar een passende, duurzame en aantrekkelijke woonplek voor alle inwoners van Regio Zwolle. De uitwerking in een programmaplan staat voor het eerste kwartaal van 2024 op de agenda. 

 

Passende woonplek: 

  • Meer en betaalbare woningen, beter passend bij de doelgroep 
  • Bestaande woonaanbod beter aangepast aan de behoefte in de regio 

Duurzame woonplek: 

  • Wijken beter aangepast aan klimaatverandering 
  • Wijken beter aangepast aan de mobiliteitstransitie 
  • Betere bereikbaarheid van de kernen en voorzieningen 

Aantrekkelijke woonplek 

  • Betere kwaliteit van de leefomgeving, passend bij de wensen van de doelgroep. Hier zit een koppeling met de Regio Deal-aanvraag. 

 Om bij te dragen aan bovenstaande doelen wordt de volgende strategie gehanteerd.  

  • Versterken van de huidige inzet op het bevorderen van de vitaliteit en regie houden op onze gezamenlijke opgave 
  • Vernieuwen van de aanpak door gemeente-overstijgende aanpak 
  • Versnellen op de opgave door extra capaciteit, expertise en richten op specifieke gebieden  

Het programma van Vitale Kernen en Gezonde Buurten is nog in ontwikkeling. De verwachting is om in het eerste kwartaal voor 2024 het definitieve programmaplan voor te leggen aan de stuurgroep Ruimte.

Activiteiten 2024-2025

  • Opstellen programmaplan Vitale Kernen en Gezonde buurten. Uit dit programmaplan volgen concrete activiteiten die inzet op het behouden en ontwikkelen van passende, duurzame en aantrekkelijke woonplekken inde hele regio.

Tijdens dit programma werken we op een unieke manier met alle gemeenten samen:

Gemeenten delen kennis en expertise, terwijl een gezamenlijke strategie wordt ontwikkeld voor een gunstige verdeling van voorzieningen tussen gemeenten, met het oog op sociale cohesie en welzijn. In verschillende samenstellingen van gemeenten wordt een gezamenlijke strategie ontwikkeld waarbij gemeenten van elkaar kunnen profiteren.

Samenwerkingen

Andere programma's binnen Ruimtelijke ontwikkeling

Port of Zwolle

Samenwerking met de havens van Zwolle, Kampen en Meppel.

Landelijk gebied

De provinciale uitwerking van het nationaal programma landelijk gebied in Regio Zwolle.

Regionale sponsstrategie

De sponsstrategie is een van de overkoepelende programma's van Regio Zwolle om toe te werken naar de regionale ambitie om klimaatadaptief te groeien.

Karakteristieke stationsomgevingen

Door gebieden rondom stations te transformeren tot aantrekkelijke plekken om te wonen en werken, draagt het programma Karakteristieke Stationsgebieden bij aan een overgang naar een meer duurzame mobiliteit in de regio.

Feiten en cijfers

Filters:
Zoeken:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Gebiedsrapportage Sallandse Weteringen
Onderzoek
Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle februari 2023
Beleidsstuk
De verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle.
Gebiedsbiografie 2023 - Deeluitwerking Salland
Beleidsstuk
Voorbeelduitwerking Salland uit het Gebiedsbiografie 2023.
Gebiedsbiografie 2023 - Deeluitwerking Ijsseldelta
Beleidsstuk
Voorbeelduitwerking Ijsseldelta uit het Gebiedsbiografie 2023.
Gebiedsbiografie 2023 - Deeluitwerking Drents Plateau
Beleidsstuk
Voorbeelduitwerking gradiënt Drents Plateau - Noord Oost Polder uit het Gebiedsbiografie 2023.
Gebiedsbiografie 2023 - Themakaart wonen, werken, infrastructuur en energie
Beleidsstuk
Themakaart wonen, werken, infrastructuur en energie van gebiedsbiografie 2023.
Gebiedsbiografie 2023 - Themakaart water
Beleidsstuk
Themakaart Water van Gebiedsbiografie 2023.
Gebiedsbiografie 2023 - Themakaart landbouw, natuur, bodem en recreatier
Beleidsstuk
Gebiedsbiografie 2023, themakaart landbouw, natuur, bodem en recreatier.
Gebiedsbiografie 2023 - relictenkaart alle tijdvensters
Beleidsstuk
Relictenkaart van alle tijdvensters; <800 na Chr., 800 - 1600 na Chr. en >1600 na Chr.
Gebiedsbiografie 2023 - Kaart tijdvenster 3 - versimpeld
Beleidsstuk
Gebiedsbiografie 2023 relictenkaart tijdvenster 3; na 1600 na Chr versimpelde kaart.
Gebiedsbiografie 2023 - Kaart tijdvenster 2 - versimpeld
Beleidsstuk
Gebiedsbiografie 2023 relictenkaart tijdventer 2; 800 - 1600 na Chr. versimpelde kaart.
Gebiedsbiografie 2023 - Kaart tijdvenster 1 - versimpeld
Beleidsstuk
Gebiedsbiografie 2023 relictenkaart tijdvenster 1; <800 na Chr. versimpelde kaart.
Gebiedsbiografie 2023 - Kaart relicten tijdvenster 3
Beleidsstuk
Relictenkaart tijdvenster 3; na 1600 na Chr.
Gebiedsbiografie 2023 - Kaart relicten tijdvenster 2
Beleidsstuk
Relicten tijdventer 2; 800 - 1600 na Chr.
Gebiedsbiografie 2023 - Kaart relicten tijdvenster 1
Beleidsstuk
Relicten tijdvenster 1; <800 na Chr.
Gebiedsbiografie 2023 - Kaart landgoederen en buitenplaatsen
Beleidsstuk
Op deze kaart zijn de kastelen, havezaten, buitenplaatsen en landgoederen weergegeven uit verschillende perioden.
Gebiedsbiografie 2023
Beleidsstuk
Deze gebiedsbiografie is opgesteld om inzicht te geven in de opgaven die nu spelen en zich in de toekomst (verder) zullen ontwikkelen en om inspiratie mee te geven voor toekomstige ontwikkelingen vanuit de cultuurhistorie en het landschap.
Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle 2022 - Memo Governance en MIRT Onderzoek
Beleidsstuk
Memo over de governance verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle en gebiedsgericht MIRT onderzoek Zwolle e.o.
Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle 2022 - Strategieboek
Beleidsstuk
Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle, hierin wordt richting gegeven aan de verstedelijking in de regio en handvatten geboden om concreet met elkaar aan de slag te gaan.
Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle 2022 - Samenvatting perspectieven en ontwikkelrichting
Beleidsstuk
Samenvatting van het perspectievenboek, onderdeel van fase 2; ontwikkelrichting, van de Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle 2022
Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle 2022 - Perspectievenboek
Beleidsstuk
Het perspectievenboek is het resultaat van de tweede fase van het verstedelijkingsstrategie: de ontwikkelperspectieven.
Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle 2022 - Eindrapportage Analysefase
Beleidsstuk
De eindrapportage van de eerste fase van het onderzoek verstedelijkingsstrategie: de analysefase.
Geen resultaten gevonden.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van het project?

Dan kan je terecht bij:

Programmamanager

Nathan Stukker

Telefoon

Nieuwsberichten

De toekomst begint vandaag. Dat adagium geldt voor de wijze waarop ze in de Regio Zwolle omgaan met de grote uitdagingen van klimaatverandering, gestage groei van de economie en de bevolking en een mooie symbiose tussen stad en land. Daarbij zetten ze in op de ‘sponsstrategie’, onderdeel van het bredere NOVEX-programma voor de regio.‍
In februari zette gemeente Zwolle tweedejaars studenten civiele techniek van Universiteit Twente aan het werk met uitdagingen rondom de herontwikkeling van binnenstedelijke gebieden. Na tien weken onderzoeken, brainstormen, planvorming én tekenen presenteerden ze in Enschede hun eindresultaten.

Bekijk alle nieuwsberichten

Ontdek het laatste nieuws en de ontwikkelingen van Regio Zwolle.