Regionale sponsstrategie

De sponsstrategie is een van de overkoepelende programma's van Regio Zwolle om toe te werken naar de regionale ambitie om klimaatadaptief te groeien.

Aanleiding

Het wordt natter, heter en droger in Nederland (en ook in Regio Zwolle). Verschillende extreme weersomstandigheden vliegen ons om de oren. Tegelijkertijd heeft Regio Zwolle groeiambities. Regio Zwolle is een NOVEX-gebied met ambitie om voor 2040 50.000 woningen te bouwen en 20.000 arbeidsplaatsen te creëren. Hoe doe je dat op een manier waarbij je oog houdt voor het klimaat en tevens de kwaliteit van de omgeving waarin inwoners leven?

In de klimaatbestendige groeiregio Zwolle willen we investeringen duurzaam maken om toekomstige aanpassingen door klimaat effecten te vermijden. Ook wil Regio Zwolle voorkomen dat woningen gebouwd worden op plekken waar de benodigde ruimte voor het watersysteem in de toekomst wordt beperkt. De grenzen van maakbaarheid in ons watersysteem zijn bereikt, waardoor water en bodem leidend moeten zijn in ruimtelijke ordening. Zo voorkomen we afwenteling van landgebruik op de omgeving van en buiten Regio Zwolle, op toekomstige generaties en van de private op de publieke sector.

De opgave om klimaatadaptief te groeien vraagt om een integrale meerjarige aanpak op basis van andere strategieën, ander beleid en een stevig samenwerkingsverband dat over organisatiegrenzen heen gezamenlijk werkt aan gedeelde complexe uitdagingen. Een benadering waarbij water- en bodemprincipes centraal staan bij de inrichting van de ruimte. De opgave vraagt om systeemoplossingen die bijdragen aan een toekomstbestendig klimaat-, water- en bodemsysteem.

De sponsstrategie is een van de overkoepelende programma's van Regio Zwolle om toe te werken naar de regionale ambitie om klimaatadaptief te groeien. De regio wil hier zelfs een landelijk voorbeeld in worden. De Regionale Sponsstrategie is een zogenaamd systeemprogramma (heeft impact op alle NOVEX-programma’s) en focust zich op de vraag: Op welke manieren kan Regio Zwolle water beheren en zich aan te passen aan de klimaatverandering voor een toekomstige groei van Regio Zwolle?? 

Doelstelling programma in 2024-2025

 • Ontwikkelen van een gedeeld beeld van korte en lange termijn wateropgaven en uitdagingen van klimaatverandering.
 • In kaart brengen van oplossingsrichtingen om te voldoen aan de klimaatadaptieve groeiambities van de regio.
 • Ontwikkelen van een gedragen samenhangende regionale (spons)strategie met duidelijke systeemkeuzes, oplossingsrichtingen en maatregelen.
 • Borging uitgangspunten en maatregelen in instrumentarium partners.
 • Continu gezamenlijk leren en (door)ontwikkelen. Continu verbeteren op basis van de PDCA-cyclus.

Activiteiten 2024-2025

Ten behoeve van de regionale sponsstrategie, zetten we in op:

 • Gezamenlijk beeld
  Het ontwikkelen van een gezamenlijk beeld en begrippenkader om de korte en lange termijn uitdagingen en opgaven van klimaatverandering voor de regio te bepalen, inclusief de gevolgen voor het bestaand en toekomstig stedelijk en landelijk gebied.
 • Wateropgaven op korte termijn
  Het ontwikkelen van (bouwstenen) voor oplossingsrichtingen, principes en ruimtelijke keuzes die invulling geven aan de wateropgaven op korte termijn én die de klimaatbestendigheid van de regio op lange termijn waarborgen.
 • Bepalen en vastleggen strategie en systeemkeuzes
  Kiezen van een gezamenlijke strategie en het maken van systeemkeuzes om de korte en lange termijn wateropgave en uitdagingen van klimaatverandering aan te kunnen.
 • Borgen uniforme uitgangspunten
  Uniforme eisen ontwikkelen die door iedereen gedragen worden en deze borgen in het planologisch instrumentarium van gemeenten, provincies en andere partners van Regio Zwolle, in gebiedsprogramma’s van de verstedelijkingsstrategie en relevante programma’s zoals de regionale uitwerking van de NPLG (nationaalprogramma landelijk gebied) en uitvoeringsprogramma’s van DPRA (stedelijk gebied).
 • Kennisontwikkeling en samenwerking
  Gezamenlijk ontwikkelen van kennis met partners uit de regio op basis van regionale casussen, zoals naar aanleiding van de eerste stroomgebiedvisie. Op basis van de PDCA-cyclus kunnen ervaringen naar aanleiding van de ontwikkeling van de eerste stroomgebiedvisie bijgesteld en toegepast worden in andere gebieden binnen NOVEX-gebied Regio Zwolle.

Duotrekkers van NOVEX programma:
Martijn Dadema en Sander de Rouwe.

Samenwerkingen

Andere programma's binnen Ruimtelijke ontwikkeling

Port of Zwolle

Samenwerking met de havens van Zwolle, Kampen en Meppel.

Landelijk gebied

De provinciale uitwerking van het nationaal programma landelijk gebied in Regio Zwolle.

Karakteristieke stationsomgevingen

Door gebieden rondom stations te transformeren tot aantrekkelijke plekken om te wonen en werken, draagt het programma Karakteristieke Stationsgebieden bij aan een overgang naar een meer duurzame mobiliteit in de regio.

Feiten en cijfers

Filters:
Zoeken:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle februari 2023
Beleidsstuk
De verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle.
Gebiedsbiografie 2023 - Deeluitwerking Salland
Beleidsstuk
Voorbeelduitwerking Salland uit het Gebiedsbiografie 2023.
Gebiedsbiografie 2023 - Deeluitwerking Ijsseldelta
Beleidsstuk
Voorbeelduitwerking Ijsseldelta uit het Gebiedsbiografie 2023.
Gebiedsbiografie 2023 - Deeluitwerking Drents Plateau
Beleidsstuk
Voorbeelduitwerking gradiënt Drents Plateau - Noord Oost Polder uit het Gebiedsbiografie 2023.
Gebiedsbiografie 2023 - Themakaart wonen, werken, infrastructuur en energie
Beleidsstuk
Themakaart wonen, werken, infrastructuur en energie van gebiedsbiografie 2023.
Gebiedsbiografie 2023 - Themakaart water
Beleidsstuk
Themakaart Water van Gebiedsbiografie 2023.
Gebiedsbiografie 2023 - Themakaart landbouw, natuur, bodem en recreatier
Beleidsstuk
Gebiedsbiografie 2023, themakaart landbouw, natuur, bodem en recreatier.
Gebiedsbiografie 2023 - relictenkaart alle tijdvensters
Beleidsstuk
Relictenkaart van alle tijdvensters; <800 na Chr., 800 - 1600 na Chr. en >1600 na Chr.
Gebiedsbiografie 2023 - Kaart tijdvenster 3 - versimpeld
Beleidsstuk
Gebiedsbiografie 2023 relictenkaart tijdvenster 3; na 1600 na Chr versimpelde kaart.
Gebiedsbiografie 2023 - Kaart tijdvenster 2 - versimpeld
Beleidsstuk
Gebiedsbiografie 2023 relictenkaart tijdventer 2; 800 - 1600 na Chr. versimpelde kaart.
Gebiedsbiografie 2023 - Kaart tijdvenster 1 - versimpeld
Beleidsstuk
Gebiedsbiografie 2023 relictenkaart tijdvenster 1; <800 na Chr. versimpelde kaart.
Gebiedsbiografie 2023 - Kaart relicten tijdvenster 3
Beleidsstuk
Relictenkaart tijdvenster 3; na 1600 na Chr.
Gebiedsbiografie 2023 - Kaart relicten tijdvenster 2
Beleidsstuk
Relicten tijdventer 2; 800 - 1600 na Chr.
Gebiedsbiografie 2023 - Kaart relicten tijdvenster 1
Beleidsstuk
Relicten tijdvenster 1; <800 na Chr.
Gebiedsbiografie 2023 - Kaart landgoederen en buitenplaatsen
Beleidsstuk
Op deze kaart zijn de kastelen, havezaten, buitenplaatsen en landgoederen weergegeven uit verschillende perioden.
Gebiedsbiografie 2023
Beleidsstuk
Deze gebiedsbiografie is opgesteld om inzicht te geven in de opgaven die nu spelen en zich in de toekomst (verder) zullen ontwikkelen en om inspiratie mee te geven voor toekomstige ontwikkelingen vanuit de cultuurhistorie en het landschap.
Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle 2022 - Memo Governance en MIRT Onderzoek
Beleidsstuk
Memo over de governance verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle en gebiedsgericht MIRT onderzoek Zwolle e.o.
Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle 2022 - Strategieboek
Beleidsstuk
Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle, hierin wordt richting gegeven aan de verstedelijking in de regio en handvatten geboden om concreet met elkaar aan de slag te gaan.
Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle 2022 - Samenvatting perspectieven en ontwikkelrichting
Beleidsstuk
Samenvatting van het perspectievenboek, onderdeel van fase 2; ontwikkelrichting, van de Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle 2022
Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle 2022 - Perspectievenboek
Beleidsstuk
Het perspectievenboek is het resultaat van de tweede fase van het verstedelijkingsstrategie: de ontwikkelperspectieven.
Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle 2022 - Eindrapportage Analysefase
Beleidsstuk
De eindrapportage van de eerste fase van het onderzoek verstedelijkingsstrategie: de analysefase.
Geen resultaten gevonden.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van het project?

Dan kan je terecht bij:

Programmamanager

Stephanie van Schaik

Nieuwsberichten

De toekomst begint vandaag. Dat adagium geldt voor de wijze waarop ze in de Regio Zwolle omgaan met de grote uitdagingen van klimaatverandering, gestage groei van de economie en de bevolking en een mooie symbiose tussen stad en land. Daarbij zetten ze in op de ‘sponsstrategie’, onderdeel van het bredere NOVEX-programma voor de regio.‍
In februari zette gemeente Zwolle tweedejaars studenten civiele techniek van Universiteit Twente aan het werk met uitdagingen rondom de herontwikkeling van binnenstedelijke gebieden. Na tien weken onderzoeken, brainstormen, planvorming én tekenen presenteerden ze in Enschede hun eindresultaten.

Bekijk alle nieuwsberichten

Ontdek het laatste nieuws en de ontwikkelingen van Regio Zwolle.