Port of Zwolle

Samenwerking met de havens van Zwolle, Kampen en Meppel.

Aanleiding

In Port of Zwolle werken de havens van Zwolle, Kampen en Meppel – in een eigenstandige projectorganisatie – operationeel en strategisch in een coöperatie samen. Deze havens zijn van groot belang voor de economie en werkgelegenheid in de regio. Samen met ondernemers, ketenpartners en andere belanghebbenden uit de regio werken we potentiële businesscases en concrete projecten uit. Beter benutten, herstructurering en transformatie. We onderzoeken de kansen en brengen de beschikbare en benodigde ruimte voor transformatie en verduurzaming in beeld. We onderzoeken met het bedrijfsleven de noodzaak voor havenuitbreiding en de kansen, risico’s en alternatieven. Hiermee werken we tegelijkertijd aan kennisontwikkeling en bewustwording van de duurzaamheidsopgave en de mogelijkheden en onmogelijkheden die dit met zich meebrengt. We verbinden het Regio Deal-project ‘Port of Zwolle Logistieke hub voor circulaire bedrijvigheid’ daarom nadrukkelijk met de meerjarige agenda van de Regio Zwolle.

Doelstelling programma in 2024-2025

De ambitie van Port of Zwolle is in 2020 opgenomen in de Regio Deal, derde tranche. De focus ligt daarbij op de stapeling van transities die op de haven afkomen. Hoe kan daar met lef mee omgegaan worden op zowel economisch, ecologisch als ruimtelijk vlak?

In het plan ‘Doorontwikkeling Port of Zwolle 2023’, opgesteld vanuit het samenwerkingsverband Port of Zwolle, is vastgesteld op welke activiteiten gefocust wordt de komende periode.

Activiteiten 2024-2025

De uitvoering van activiteiten voor Port of Zwolle is belegd bij het samenwerkingsverband Port of Zwolle. Regio Zwolle heeft een ondersteunende functie vanuit de Regio Deal derde tranche. In 2024 wordt bepaald hoe het programma verder ingevuld wordt.

Samenwerkingen

Andere programma's binnen Ruimtelijke ontwikkeling

Landelijk gebied

De provinciale uitwerking van het nationaal programma landelijk gebied in Regio Zwolle.

Regionale sponsstrategie

De sponsstrategie is een van de overkoepelende programma's van Regio Zwolle om toe te werken naar de regionale ambitie om klimaatadaptief te groeien.

Karakteristieke stationsomgevingen

Door gebieden rondom stations te transformeren tot aantrekkelijke plekken om te wonen en werken, draagt het programma Karakteristieke Stationsgebieden bij aan een overgang naar een meer duurzame mobiliteit in de regio.

Feiten en cijfers

Filters:
Zoeken:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle februari 2023
Beleidsstuk
De verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle.
Gebiedsbiografie 2023 - Deeluitwerking Salland
Beleidsstuk
Voorbeelduitwerking Salland uit het Gebiedsbiografie 2023.
Gebiedsbiografie 2023 - Deeluitwerking Ijsseldelta
Beleidsstuk
Voorbeelduitwerking Ijsseldelta uit het Gebiedsbiografie 2023.
Gebiedsbiografie 2023 - Deeluitwerking Drents Plateau
Beleidsstuk
Voorbeelduitwerking gradiënt Drents Plateau - Noord Oost Polder uit het Gebiedsbiografie 2023.
Gebiedsbiografie 2023 - Themakaart wonen, werken, infrastructuur en energie
Beleidsstuk
Themakaart wonen, werken, infrastructuur en energie van gebiedsbiografie 2023.
Gebiedsbiografie 2023 - Themakaart water
Beleidsstuk
Themakaart Water van Gebiedsbiografie 2023.
Gebiedsbiografie 2023 - Themakaart landbouw, natuur, bodem en recreatier
Beleidsstuk
Gebiedsbiografie 2023, themakaart landbouw, natuur, bodem en recreatier.
Gebiedsbiografie 2023 - relictenkaart alle tijdvensters
Beleidsstuk
Relictenkaart van alle tijdvensters; <800 na Chr., 800 - 1600 na Chr. en >1600 na Chr.
Gebiedsbiografie 2023 - Kaart tijdvenster 3 - versimpeld
Beleidsstuk
Gebiedsbiografie 2023 relictenkaart tijdvenster 3; na 1600 na Chr versimpelde kaart.
Gebiedsbiografie 2023 - Kaart tijdvenster 2 - versimpeld
Beleidsstuk
Gebiedsbiografie 2023 relictenkaart tijdventer 2; 800 - 1600 na Chr. versimpelde kaart.
Gebiedsbiografie 2023 - Kaart tijdvenster 1 - versimpeld
Beleidsstuk
Gebiedsbiografie 2023 relictenkaart tijdvenster 1; <800 na Chr. versimpelde kaart.
Gebiedsbiografie 2023 - Kaart relicten tijdvenster 3
Beleidsstuk
Relictenkaart tijdvenster 3; na 1600 na Chr.
Gebiedsbiografie 2023 - Kaart relicten tijdvenster 2
Beleidsstuk
Relicten tijdventer 2; 800 - 1600 na Chr.
Gebiedsbiografie 2023 - Kaart relicten tijdvenster 1
Beleidsstuk
Relicten tijdvenster 1; <800 na Chr.
Gebiedsbiografie 2023 - Kaart landgoederen en buitenplaatsen
Beleidsstuk
Op deze kaart zijn de kastelen, havezaten, buitenplaatsen en landgoederen weergegeven uit verschillende perioden.
Gebiedsbiografie 2023
Beleidsstuk
Deze gebiedsbiografie is opgesteld om inzicht te geven in de opgaven die nu spelen en zich in de toekomst (verder) zullen ontwikkelen en om inspiratie mee te geven voor toekomstige ontwikkelingen vanuit de cultuurhistorie en het landschap.
Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle 2022 - Memo Governance en MIRT Onderzoek
Beleidsstuk
Memo over de governance verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle en gebiedsgericht MIRT onderzoek Zwolle e.o.
Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle 2022 - Strategieboek
Beleidsstuk
Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle, hierin wordt richting gegeven aan de verstedelijking in de regio en handvatten geboden om concreet met elkaar aan de slag te gaan.
Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle 2022 - Samenvatting perspectieven en ontwikkelrichting
Beleidsstuk
Samenvatting van het perspectievenboek, onderdeel van fase 2; ontwikkelrichting, van de Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle 2022
Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle 2022 - Perspectievenboek
Beleidsstuk
Het perspectievenboek is het resultaat van de tweede fase van het verstedelijkingsstrategie: de ontwikkelperspectieven.
Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle 2022 - Eindrapportage Analysefase
Beleidsstuk
De eindrapportage van de eerste fase van het onderzoek verstedelijkingsstrategie: de analysefase.
Geen resultaten gevonden.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van het project?

Dan kan je terecht bij:

Programmamanager

Nathan Stukker

Telefoon

Nieuwsberichten

Demissionair minister Harbers bracht een werkbezoek aan Regio Zwolle. Het bezoekvond plaats in Raalte en bood een diepgaande kijk op de ontwikkelingen en programma's binnen de regio, met speciale aandacht voor Ruimte en NOVEX. 
Op dinsdag 26 maart vond de derde masterclass vanuit het NOVEX-gebied Regio Zwolle plaats.

Bekijk alle nieuwsberichten

Ontdek het laatste nieuws en de ontwikkelingen van Regio Zwolle.