Regionale mobiliteitstransitie

Aanleiding

De regio wil stedelijke en economische groei faciliteren en tegelijkertijd de bereikbaarheid op peil houden. Door de relatief sterke autoafhankelijkheid van delen van de regio en de concentratie van werk en voorzieningen in Zwolle staat de bereikbaarheid onder druk. Mobiliteitstransitie (NOVEX-programma) is de manier waarop de komende jaren invulling gegeven wordt aan de mobiliteitsstrategie. De focus ligt dan ook op meer actieve en schone vormen van vervoer die minder plek innemen. Dit heeft een sterke samenhang met waar we woningen bouwen. Ook is er een relatie met de energie-infrastructuur, laadplekken en de locatie van bedrijventerreinen.

Vanuit de mobiliteitstransitie proberen we zo veel mogelijk aansluitende mobiliteitssystemen van stad en regio te faciliteren die bereikbaar zijn met eigen primaire vervoersmiddelen maar ook dienen als hoogwaardige overstappunten. We willen in de Regio Zwolle de nabijheid van wonen, werken en voorzieningen vergroten zodat onnodige mobiliteit voorkomen wordt.

Doelstelling programma in 2024-2025

Voor de mobiliteitstransitie zijn de strategische mobiliteitsdoelen voor Regio Zwolle:

 • Het vergroten van de nabijheid van wonen, werken en voorzieningen, zodat onnodige mobiliteit voorkomen wordt.
 • STOMP als mobiliteitsrangorde: Stappen, Trappen, OV, Mobility as a service (deelmobiliteit) en pas als laatstede Privé-auto.
 • Aansluitende mobiliteitssystemen van stad en regio, met eigen primaire vervoersmiddelen en hoogwaardige overstappunten.

Dit wordt door vertaald in operationele mobiliteitsdoelen verdeeld over MIRT maatregelenpakket A, B en C, gebaseerd op het MIRT-onderzoek afgerond eind 2022.

Pakket A: focus op de spoorzone Zwolle. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij de gemeente Zwolle;
Pakket B: de bereikbaarheid van het stedelijk netwerk Zwolle. Dit deel wordt regio breed (Zwolle, omliggende gemeenten en Gelderland) opgepakt;
Pakket C:
zal de focus leggen op de transitiemaatregelen naar fiets en (H)OV voor de reis van en naar Zwolle vanuit de brede regio Zwolle.  

Activiteiten 2024-2025

Voor de periode van 2024 tot 2030 staat voornamelijk de uitvoering van pakket B uit het MIRT maatregelen pakket. Dit betekent dat in 2024 hiermee gestart zal worden. Het MIRT maatregelenpakket B bestaat uit:

 • Langzaamverkeersnetwerk, de fiets en de voetganger: snelfietsroutes tot 15 kilometer van de spoorzone
 • Het maken van regionale afspraken ten aanzien van parkeerbeleid en parkeren op afstand
 • Het afwaarderen van weg-infra binnen bebouwd gebied (snelheid en capaciteit) voor langzaam verkeer en verstedelijking
 • Het inzetten op regionale hub-strategie en OV-bereikbaarheid door HOV-bus.
 • Inzetten op deelmobiliteit en Smart Mobility.
 • Gedragsmaatregelen: wijkaanpak, werkgeversaanpak en onderwijsaanpak.

Daarnaast zijn er ook plannen en maatregelen die buiten het MIRT onderzoek vallen maar waar wel een focus op is in de periode van 2024/2025 en verder. Het gaat dan om planvorming, financiering en uitvoering van maatregelen in de brede regio, ook wel Pakket C genoemd. De vorming van pakket C maakt geen onderdeel uit van dit programma.

 • Verbetering fiets- en voetgangersbereikbaarheid van stations
 • Snelfietsroutes op grotere afstand dan 15 kilometer van de Spoorzone Zwolle
 • Verdubbelen frequentie trein Almere – Kampen Zuid – Zwolle
 • HOV (hoogwaardig openbaar vervoer) - versnellen bestaande lijnen en toevoegen lijnen

Samenwerkingen

Andere programma's binnen Ruimtelijke ontwikkeling

Port of Zwolle

Samenwerking met de havens van Zwolle, Kampen en Meppel.

Landelijk gebied

De provinciale uitwerking van het nationaal programma landelijk gebied in Regio Zwolle.

Regionale sponsstrategie

De sponsstrategie is een van de overkoepelende programma's van Regio Zwolle om toe te werken naar de regionale ambitie om klimaatadaptief te groeien.

Karakteristieke stationsomgevingen

Door gebieden rondom stations te transformeren tot aantrekkelijke plekken om te wonen en werken, draagt het programma Karakteristieke Stationsgebieden bij aan een overgang naar een meer duurzame mobiliteit in de regio.

Feiten en cijfers

Filters:
Zoeken:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle februari 2023
Beleidsstuk
De verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle.
Gebiedsbiografie 2023 - Deeluitwerking Salland
Beleidsstuk
Voorbeelduitwerking Salland uit het Gebiedsbiografie 2023.
Gebiedsbiografie 2023 - Deeluitwerking Ijsseldelta
Beleidsstuk
Voorbeelduitwerking Ijsseldelta uit het Gebiedsbiografie 2023.
Gebiedsbiografie 2023 - Deeluitwerking Drents Plateau
Beleidsstuk
Voorbeelduitwerking gradiënt Drents Plateau - Noord Oost Polder uit het Gebiedsbiografie 2023.
Gebiedsbiografie 2023 - Themakaart wonen, werken, infrastructuur en energie
Beleidsstuk
Themakaart wonen, werken, infrastructuur en energie van gebiedsbiografie 2023.
Gebiedsbiografie 2023 - Themakaart water
Beleidsstuk
Themakaart Water van Gebiedsbiografie 2023.
Gebiedsbiografie 2023 - Themakaart landbouw, natuur, bodem en recreatier
Beleidsstuk
Gebiedsbiografie 2023, themakaart landbouw, natuur, bodem en recreatier.
Gebiedsbiografie 2023 - relictenkaart alle tijdvensters
Beleidsstuk
Relictenkaart van alle tijdvensters; <800 na Chr., 800 - 1600 na Chr. en >1600 na Chr.
Gebiedsbiografie 2023 - Kaart tijdvenster 3 - versimpeld
Beleidsstuk
Gebiedsbiografie 2023 relictenkaart tijdvenster 3; na 1600 na Chr versimpelde kaart.
Gebiedsbiografie 2023 - Kaart tijdvenster 2 - versimpeld
Beleidsstuk
Gebiedsbiografie 2023 relictenkaart tijdventer 2; 800 - 1600 na Chr. versimpelde kaart.
Gebiedsbiografie 2023 - Kaart tijdvenster 1 - versimpeld
Beleidsstuk
Gebiedsbiografie 2023 relictenkaart tijdvenster 1; <800 na Chr. versimpelde kaart.
Gebiedsbiografie 2023 - Kaart relicten tijdvenster 3
Beleidsstuk
Relictenkaart tijdvenster 3; na 1600 na Chr.
Gebiedsbiografie 2023 - Kaart relicten tijdvenster 2
Beleidsstuk
Relicten tijdventer 2; 800 - 1600 na Chr.
Gebiedsbiografie 2023 - Kaart relicten tijdvenster 1
Beleidsstuk
Relicten tijdvenster 1; <800 na Chr.
Gebiedsbiografie 2023 - Kaart landgoederen en buitenplaatsen
Beleidsstuk
Op deze kaart zijn de kastelen, havezaten, buitenplaatsen en landgoederen weergegeven uit verschillende perioden.
Gebiedsbiografie 2023
Beleidsstuk
Deze gebiedsbiografie is opgesteld om inzicht te geven in de opgaven die nu spelen en zich in de toekomst (verder) zullen ontwikkelen en om inspiratie mee te geven voor toekomstige ontwikkelingen vanuit de cultuurhistorie en het landschap.
Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle 2022 - Memo Governance en MIRT Onderzoek
Beleidsstuk
Memo over de governance verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle en gebiedsgericht MIRT onderzoek Zwolle e.o.
Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle 2022 - Strategieboek
Beleidsstuk
Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle, hierin wordt richting gegeven aan de verstedelijking in de regio en handvatten geboden om concreet met elkaar aan de slag te gaan.
Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle 2022 - Samenvatting perspectieven en ontwikkelrichting
Beleidsstuk
Samenvatting van het perspectievenboek, onderdeel van fase 2; ontwikkelrichting, van de Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle 2022
Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle 2022 - Perspectievenboek
Beleidsstuk
Het perspectievenboek is het resultaat van de tweede fase van het verstedelijkingsstrategie: de ontwikkelperspectieven.
Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle 2022 - Eindrapportage Analysefase
Beleidsstuk
De eindrapportage van de eerste fase van het onderzoek verstedelijkingsstrategie: de analysefase.
Geen resultaten gevonden.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van het project?

Dan kan je terecht bij:

Programmamanager

Marijke Sterkenburg

Nieuwsberichten

De toekomst begint vandaag. Dat adagium geldt voor de wijze waarop ze in de Regio Zwolle omgaan met de grote uitdagingen van klimaatverandering, gestage groei van de economie en de bevolking en een mooie symbiose tussen stad en land. Daarbij zetten ze in op de ‘sponsstrategie’, onderdeel van het bredere NOVEX-programma voor de regio.‍
In februari zette gemeente Zwolle tweedejaars studenten civiele techniek van Universiteit Twente aan het werk met uitdagingen rondom de herontwikkeling van binnenstedelijke gebieden. Na tien weken onderzoeken, brainstormen, planvorming én tekenen presenteerden ze in Enschede hun eindresultaten.

Bekijk alle nieuwsberichten

Ontdek het laatste nieuws en de ontwikkelingen van Regio Zwolle.