Karakteristieke stationsomgevingen

Door gebieden rondom stations te transformeren tot aantrekkelijke plekken om te wonen en werken, draagt het programma Karakteristieke Stationsgebieden bij aan een overgang naar een meer duurzame mobiliteit in de regio.

Aanleiding

Een station is meer dan alleen de plek waar de trein aan komt. De omgeving rondom stations kunnen worden ingericht als aantrekkelijke woonmilieus in combinatie met werklocaties, onderwijs en voorzieningen. Door gebieden rondom stations te transformeren tot aantrekkelijke plekken om te wonen en werken, draagt het programma Karakteristieke Stationsomgevingen bij aan het vergroten van nabijheid en sluit daarmee aan bij de ambitie van het programma van de Regionale Mobiliteitstransitie, een ander NOVEX-programma.

In het programma Karakteristieke Stationsomgevingen werken de gemeenten Steenwijk, Hardenberg, Kampen, Raalte, Meppel, Hoogeveen (en Dronten op ad hoc basis), samen aan de ontwikkeling van hun stationsgebieden en directe omgeving.

Doelstellingen programma

 • Het optimaal benutten van stationsomgevingen en centrumgebieden voor wonen, werken, voorzieningen en onderwijs, door het openbaar vervoersknooppunt en het omliggende gebied integraal te ontwikkelen, met speciale aandacht voor de kwaliteit van het verblijf.
 • Het optimaliseren van de potentie van diverse stationsomgevingen in regio Zwolle door het verbinden van middelgrote steden op inhoud. Hiermee willen we een versnelling realiseren in de ontwikkeling van stationsomgevingen in verschillende gemeenten en tevens de gezamenlijke kracht van het programma inzetten om netwerkpartners te verbinden en financieringsbronnen aan te boren.

Activiteiten 2024 - 2025

 • Strategie inrichting stationsomgevingen
  Het ontwikkelen van een gezamenlijke strategie die gekoppeld is aan een uitvoerings- en investeringsagenda. Deze strategie richt zich op het inrichten van de omgeving van een stationsgebied. De lokale opgave van de gemeente wordt vertaald naar een regionale strategie die bijdraagt aan de doelstellingen in de Verstedelijkingsstrategie.
 • Onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor vitale kernen die willen deelnemen aan dit programma.
 • Vergroten van de kennis en expertise in de regio over verdichting, inbreiding en het mengen van verschillende functies zoals wonen, publieke locaties, winkels, bedrijfslocaties.
 • Gezamenlijke hubs creëren om het reizen via OV-hubs makkelijker te maken en duurzame mobiliteit te stimuleren.
 • Samen met lokale ontwikkelaars de ontwikkeling van stationsgebieden opgang brengen of versnellen.

In 2026 - 2027 ligt de focus op

 • Transformatie van stationsomgevingen
  We zetten verdere stappen in de transformatie van stationsomgevingen tot aantrekkelijke stadsentrees. Hierbij streven we naar een omgeving die uitnodigend is om te wonen, werken en ontspannen.
 • Stimuleren en faciliteren van hubs en OV-knooppunten
  We blijven ons inzetten voor het bevorderen en faciliteren van hubs en OV-knooppunten, met speciale aandacht voor de relatie met de mobiliteitstransitie. Hiermee willen we duurzaam reizen blijven stimuleren.
 • Ontwikkeling en realisatie van woningen
  Verder ontwikkelen en realiseren van nieuwbouwwoningen in de directe omgeving van stations.
 • Kennisdeling en deskundigheid
  Actief kennis en deskundigheid blijven delen binnen de regio om zo optimaal van elkaars ervaringen te leren en een gezamenlijke groei en ontwikkeling te bevorderen.
 • Evaluatie en monitoring
  Evalueren en bijstellen van de gezamenlijke uitvoerings- en investeringsagenda, om ervoor te zorgen dat we op koers blijven en eventuele aanpassingen kunnen doorvoeren voor een effectieve uitvoering van onze doelen.

Samenwerkingen

Andere programma's binnen Ruimtelijke ontwikkeling

Port of Zwolle

Samenwerking met de havens van Zwolle, Kampen en Meppel.

Landelijk gebied

De provinciale uitwerking van het nationaal programma landelijk gebied in Regio Zwolle.

Regionale sponsstrategie

De sponsstrategie is een van de overkoepelende programma's van Regio Zwolle om toe te werken naar de regionale ambitie om klimaatadaptief te groeien.

Feiten en cijfers

Filters:
Zoeken:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Gebiedsrapportage Sallandse Weteringen
Onderzoek
Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle februari 2023
Beleidsstuk
De verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle.
Gebiedsbiografie 2023 - Deeluitwerking Salland
Beleidsstuk
Voorbeelduitwerking Salland uit het Gebiedsbiografie 2023.
Gebiedsbiografie 2023 - Deeluitwerking Ijsseldelta
Beleidsstuk
Voorbeelduitwerking Ijsseldelta uit het Gebiedsbiografie 2023.
Gebiedsbiografie 2023 - Deeluitwerking Drents Plateau
Beleidsstuk
Voorbeelduitwerking gradiënt Drents Plateau - Noord Oost Polder uit het Gebiedsbiografie 2023.
Gebiedsbiografie 2023 - Themakaart wonen, werken, infrastructuur en energie
Beleidsstuk
Themakaart wonen, werken, infrastructuur en energie van gebiedsbiografie 2023.
Gebiedsbiografie 2023 - Themakaart water
Beleidsstuk
Themakaart Water van Gebiedsbiografie 2023.
Gebiedsbiografie 2023 - Themakaart landbouw, natuur, bodem en recreatier
Beleidsstuk
Gebiedsbiografie 2023, themakaart landbouw, natuur, bodem en recreatier.
Gebiedsbiografie 2023 - relictenkaart alle tijdvensters
Beleidsstuk
Relictenkaart van alle tijdvensters; <800 na Chr., 800 - 1600 na Chr. en >1600 na Chr.
Gebiedsbiografie 2023 - Kaart tijdvenster 3 - versimpeld
Beleidsstuk
Gebiedsbiografie 2023 relictenkaart tijdvenster 3; na 1600 na Chr versimpelde kaart.
Gebiedsbiografie 2023 - Kaart tijdvenster 2 - versimpeld
Beleidsstuk
Gebiedsbiografie 2023 relictenkaart tijdventer 2; 800 - 1600 na Chr. versimpelde kaart.
Gebiedsbiografie 2023 - Kaart tijdvenster 1 - versimpeld
Beleidsstuk
Gebiedsbiografie 2023 relictenkaart tijdvenster 1; <800 na Chr. versimpelde kaart.
Gebiedsbiografie 2023 - Kaart relicten tijdvenster 3
Beleidsstuk
Relictenkaart tijdvenster 3; na 1600 na Chr.
Gebiedsbiografie 2023 - Kaart relicten tijdvenster 2
Beleidsstuk
Relicten tijdventer 2; 800 - 1600 na Chr.
Gebiedsbiografie 2023 - Kaart relicten tijdvenster 1
Beleidsstuk
Relicten tijdvenster 1; <800 na Chr.
Gebiedsbiografie 2023 - Kaart landgoederen en buitenplaatsen
Beleidsstuk
Op deze kaart zijn de kastelen, havezaten, buitenplaatsen en landgoederen weergegeven uit verschillende perioden.
Gebiedsbiografie 2023
Beleidsstuk
Deze gebiedsbiografie is opgesteld om inzicht te geven in de opgaven die nu spelen en zich in de toekomst (verder) zullen ontwikkelen en om inspiratie mee te geven voor toekomstige ontwikkelingen vanuit de cultuurhistorie en het landschap.
Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle 2022 - Memo Governance en MIRT Onderzoek
Beleidsstuk
Memo over de governance verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle en gebiedsgericht MIRT onderzoek Zwolle e.o.
Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle 2022 - Strategieboek
Beleidsstuk
Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle, hierin wordt richting gegeven aan de verstedelijking in de regio en handvatten geboden om concreet met elkaar aan de slag te gaan.
Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle 2022 - Samenvatting perspectieven en ontwikkelrichting
Beleidsstuk
Samenvatting van het perspectievenboek, onderdeel van fase 2; ontwikkelrichting, van de Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle 2022
Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle 2022 - Perspectievenboek
Beleidsstuk
Het perspectievenboek is het resultaat van de tweede fase van het verstedelijkingsstrategie: de ontwikkelperspectieven.
Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle 2022 - Eindrapportage Analysefase
Beleidsstuk
De eindrapportage van de eerste fase van het onderzoek verstedelijkingsstrategie: de analysefase.
Geen resultaten gevonden.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van het project?

Dan kan je terecht bij:

Programmamanager

Robert Leverman

Telefoon

Nieuwsberichten

De toekomst begint vandaag. Dat adagium geldt voor de wijze waarop ze in de Regio Zwolle omgaan met de grote uitdagingen van klimaatverandering, gestage groei van de economie en de bevolking en een mooie symbiose tussen stad en land. Daarbij zetten ze in op de ‘sponsstrategie’, onderdeel van het bredere NOVEX-programma voor de regio.‍
In februari zette gemeente Zwolle tweedejaars studenten civiele techniek van Universiteit Twente aan het werk met uitdagingen rondom de herontwikkeling van binnenstedelijke gebieden. Na tien weken onderzoeken, brainstormen, planvorming én tekenen presenteerden ze in Enschede hun eindresultaten.

Bekijk alle nieuwsberichten

Ontdek het laatste nieuws en de ontwikkelingen van Regio Zwolle.