Inclusie

Aanleiding

Het programma 'Inclusie' is ontstaan als antwoord op de voortdurende veranderingen in de arbeidsmarktregio Zwolle, waarin zestien gemeenten en het UWV samenwerken om werkgevers en werkzoekenden te voorzien van een gezamenlijke dienstverlening, zoals voorgeschreven door de Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWI).

Het uiteindelijk doel van het programma Inclusie (de samenwerking op inclusie binnen de zestien gemeenten in de arbeidsmarktregio) is dat werkgevers en werkzoekenden elkaar in onze regio makkelijker moeten kunnen vinden, waardoor meer mensen duurzaam aan het werk gaan en aan het werk blijven. Daar staan we gezamenlijk voor aan de lat. Iedere werkgever in de arbeidsmarktregio Zwolle met een vraag over inclusief ondernemen krijgt advies, hulp en ondersteuning (werkgeversdienstverlening).  

Iedere inwoner in de arbeidsmarktregio Zwolle die van een uitkering afhankelijk is om in het bestaansminimum te voorzien en die zijn of haar baankansen wil vergroten, krijgt advies en ondersteuning (werkzoekendendienstverlening). Hierdoor bouwen we aan de grootste mogelijke baankans voor onze inwoners en de grootst mogelijke kandidaat kans voor onze werkgevers. Het wettelijke kader voor deze activiteiten is het door de deelnemende gemeenten en UWV vastgestelde SUWI-jaarplan 2023-2024. 

Nb. De arbeidsmarktregio Zwolle is onderdeel van de (grotere) economische Regio Zwolle. De overige gemeenten hebben in de eigen arbeidsmarktregio een SUWI-jaarplan vastgesteld. 

Doelstellingenprogramma 2024-2025

Om de ambities van de meerjarige agenda te realiseren, werkt dit programma onderdeel in 2024-2025 aan de volgende hoofddoelstelling: ‘Het verkleinen van de mismatch en afstand tot de arbeidsmarkt: alle inwoners hebben gelijke kansen op werk.’ 

Voor de periode 2024-2028 zijn drie pijlers op het gebied van inclusie geformuleerd, aansluitend op de programmalijnen en doelstellingen in het uitvoeringsplan SUWI 2023-2024 Arbeidsmarkt Regio Zwolle:

 • We hebben één gezamenlijke, eenduidige, publieke werkgeversdienstverlening waarbij de werkgever niks merkt van lokale verschillen. 
 • Alle werkgevers kunnen beschikken over juiste, actuele arbeidsmarktinformatie en hebben kennis van de publieke (WSP-)dienstverlening.
 • Iedere werkgever met een vraag over inclusief ondernemen krijgt advies, hulp en ondersteuning. 
 • Iedere inwoner die van een uitkering afhankelijk is om in het bestaansminimum te voorzien en die zijn of haar baankansen wil vergroten, krijgt advies en ondersteuning. 
 • We bereiken het grootst mogelijk aantal duurzame plaatsingen, waarbij de werkgever en kandidaat overeenkomen om (na een initiële proefperiode) met elkaar verder te gaan. 
 • We realiseren de taakstellingen die het Rijk oplegt via de Banenafspraak1 en voor Beschut Werk. 
 • We versterken de aansluiting met de werkzoekendendienstverlening, de aansluiting met onderwijs en scholing en de samenwerking met partners in de arbeidsmarktregio. 


Activiteiten 2024-2025

Ten behoeve van inclusie, zetten we in op de uitvoering van het SUWI-jaarplan 2023-2024. Dit jaarplan bestaat uit de volgende actielijnen:

 • Inzicht in ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
 • Faciliteren instrumenten, voorzieningen, wet- en regelgeving voor werkgevers en werkzoekenden.
 • Organiseren van werk en creëren van functies.
 • Aanbod van kandidaat-fitte werkgevers.
 • Inzicht in ontwikkeling van alle potentieel werkenden.
 • Alle werkfitte kandidaten in beeld en klaar voor bemiddeling.
 • Aanbod van passende werkfitte kandidaten.
 • Verbeteren matchingsproces werkgevers en werkzoekenden.
 • Verbeteren plaatsingsproces.
 • Versterken samenwerking met onderwijs.
 • Versterken regionaal ecosysteem inclusie.

Voor een toelichting op de acties horende bij deze actielijnen, verwijzen wij naar het volledige jaarplan. Tot 2029 werken we aan 1.000 matches voor kwetsbare doelgroepen en de inzet op twee systeem doorbrekende experimenten.

Samenwerkingen

Feiten en cijfers

Filters:
Zoeken:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ruimte voor Economie (werklocaties) cruciale voorwaarde brede welvaart
Onderzoek
Vacature Profiel Voorzitter Economic Board
Regio Zwolle Monitor 2023 publieksversie
Onderzoek
De publieksversie van de Regio Zwolle Monitor 2023.
Zicht op brede welvaart December 2023
Onderzoek
Magazine van de Sociaal-Economische Raad | December 2023 #4 | jaargang 63
Onderzoek Rabobank 2023 naar economie Regio Zwolle (en ontwikkeling brede welvaart)
Onderzoek
Onderzoek van Rabobank naar de economie in Regio Zwolle 2023.
Jaarverslag Economie en Arbeidsmarkt 2022
Jaarverslag
Jaarverslag 2022 arbeidsmarkt en economie Regio Zwolle
Geen resultaten gevonden.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van het project?

Dan kan je terecht bij:

Programmamanager

Luuk de Boer

Nieuwsberichten

De Economic Board Regio Zwolle heefteen nieuwe voorzitter: Jelle Weever. Jelle Weever is directeur van het familiebedrijf Weever Groep uit Kampen. Na zijn periode als voorzitter van MKB-Nederland Regio Zwolle ziet Weever dit als een mooie nieuwe uitdaging en en kans om zijn inzet voor de regionale economie voort te zetten.
De Economic Board ziet dat de opgave aan aandacht wint in de regio. De komende 10-15 jaar hebben we nog belangrijke keuzes te maken over het benutten van ruimte en de locaties waar bedrijven zich kunnen vestigen.

Bekijk alle nieuwsberichten

Ontdek het laatste nieuws en de ontwikkelingen van Regio Zwolle.