Krachtige en toegankelijke kennis- en innovatiestructuur gericht op de sectoren en transities

Aanleiding

Er is een analyse gedaan waarbij gericht is onderzocht waar de vraagstukken in de markt liggen en welke transitie-opgaven prioriteit hebben. De regio neemt in dit programma een proactieve rol aan door het mkb te ondersteunen in deze transitieopgaven, waarbij de focus ligt op laagdrempelige en toegankelijke mogelijkheden voor de bedrijven zelf.

Om de benodigde schaalgrootte te bereiken, zoekt Regio Zwolle aansluiting bij de Strategische Innovatie- en Investeringsagenda (SIIA) Oost-Nederland, Think East en de daarin genoemde thema’s zoals Slim en Duurzaam Voedsel Produceren, Digital Economy & Industry, Smart Energy, Clean & Circular en Prevention & Medtech. Er wordt ook verbinding gezocht met de strategische investerings- en samenwerkingsagenda’s van de provincies Gelderland, Overijssel, Flevoland en Drenthe.


Het programma biedt flexibiliteit door extra inzet te bieden waar nodig, bijvoorbeeld in sectoren zoals de recreatiesector of agro-food. Een bijzondere kans voor de regio is de ontwikkeling van een innovatiecluster rond klimaatadaptatie, waarbij samenwerking tussen ondernemers, onderzoek en onderwijs centraal staat. Deze samenwerking kan leiden tot de creatie van een 'delta-experience' voor inwoners en bezoekers, waar de creatieve sector de vraagstukken, opgaven en handelingsperspectieven visueel in kaart brengt.

Doelstellingen programma 2024-2025

Uit een recent onderzoek van Otto Raspe - Hoofd RaboResearch Regio’s Innovatie, Duurzaamheid en Ondernemerschap en Professor of Practice Brede Welvaart en Regionale Economie aan Tilburg University – blijkt dat Regio Zwolle achterblijft op de transitieopgaven bij andere Nederlandse regio’s. Uit dit onderzoek blijkt tevens dat het goed gaat met de regio, zowel economisch als in brede welvaart, maar de manier waarop de regio de afgelopen decennia groeide, is niet het model voor de toekomst. In het onderzoek wordt dan ook een appèl gedaan op scherper en actiever beleid van zowel overheden en bedrijfsleven als van onderwijsinstellingen, waarbij Regio Zwolle op een belangrijk punt in de tijd staat om zich economisch verder te ontwikkelen én de brede welvaart verder te versterken om zo toekomstbestendig te worden. 

Waar staan we nu? Regio Zwolle beschikt reeds over innovatieclusters en/of -omgevingen. Perron038, IQBLVD, Innovatiecluster Noordoostpolder, Green East, PSP en Health Valley zijn hier voorbeelden van. Deze clusters zijn veelal lokaal ontstaan en de regionale spreiding is groot. Hierdoor ontstaat het risico dat de clusters los van elkaarstaan en functioneren, onvoldoende zijn aangesloten bij strategische investeringsagenda’s, niet de juiste schaalgrootte hebben en ook niet goed gevonden worden door bedrijven en onderwijsinstellingen in de regio. 

Om de functie van Regio Zwolle als toepassingsregio te versterken, zullen wij met een regionale blik integraal naar onze innovatieclusters en -omgevingen moeten kijken. Binnen Regio Zwolle betreft dit een nieuw perspectief. 


Activiteiten 2024 - 2025

We streven naar de oprichting van een krachtige en toegankelijke kennis- en innovatiestructuur die zich richt op specifieke sectoren en transitiegebieden. Om dit te bereiken, hebben we twee parallelle sporen ingezet:

  • Het verkennen van de strategische innovatie- en investeringsagenda’s en de koppelkansen richting de clusters. 
  • Het uitvoeren van analyses, het vormen van een visie en het ontwikkelen van een strategie. 

Samenwerkingen

Feiten en cijfers

Filters:
Zoeken:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ruimte voor Economie (werklocaties) cruciale voorwaarde brede welvaart
Onderzoek
Vacature Profiel Voorzitter Economic Board
Regio Zwolle Monitor 2023 publieksversie
Onderzoek
De publieksversie van de Regio Zwolle Monitor 2023.
Zicht op brede welvaart December 2023
Onderzoek
Magazine van de Sociaal-Economische Raad | December 2023 #4 | jaargang 63
Onderzoek Rabobank 2023 naar economie Regio Zwolle (en ontwikkeling brede welvaart)
Onderzoek
Onderzoek van Rabobank naar de economie in Regio Zwolle 2023.
Jaarverslag Economie en Arbeidsmarkt 2022
Jaarverslag
Jaarverslag 2022 arbeidsmarkt en economie Regio Zwolle
Geen resultaten gevonden.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van het project?

Dan kan je terecht bij:

Programmamanager

Dennis Flokstra

Nieuwsberichten

De Economic Board Regio Zwolle heefteen nieuwe voorzitter: Jelle Weever. Jelle Weever is directeur van het familiebedrijf Weever Groep uit Kampen. Na zijn periode als voorzitter van MKB-Nederland Regio Zwolle ziet Weever dit als een mooie nieuwe uitdaging en en kans om zijn inzet voor de regionale economie voort te zetten.
De Economic Board ziet dat de opgave aan aandacht wint in de regio. De komende 10-15 jaar hebben we nog belangrijke keuzes te maken over het benutten van ruimte en de locaties waar bedrijven zich kunnen vestigen.

Bekijk alle nieuwsberichten

Ontdek het laatste nieuws en de ontwikkelingen van Regio Zwolle.