Ruimtelijke Economische Visie

Aanleiding

Bereikbaar en op niveau (qua randvoorwaarden, zoals energie- en digitale voorzieningen) houden van huidige en toekomstige economische toplocaties op regionaal (Regio Zwolle) en nationaal niveau (REOS - Ruimtelijk Economische Ontwikkelstrategie) in combinatie met een goed functionerend ‘daily urban system’. Dat is van belang voor de Regio Zwolle voor zowel de economische als ruimtelijke lijn. Economische ontwikkeling en groei van de regio gaan hand in hand. Naast ruimte voor woningen, natuur, mobiliteit en klimaatadaptatie et cetera is er ook ruimte nodig voor economie en werk. Er is daarom in 2023 gekozen om een Ruimtelijk Economische Bouwsteen 2040 op te stellen.    

Doelstellingen programma 2024-2025

Het doel van de Ruimtelijk Economische Bouwsteen 2040 is het schetsen van het economisch profiel van de Regio Zwolle in 2040 in het bijzonder in relatie tot de ruimtelijke implicaties van grootschalige ruimtevragers en innovatie omgevingen. De regio wil scherpstellen welke (type) bedrijven het verschil gaan maken en welke (type) werklocaties dit kunnen faciliteren om uiteindelijk daarmee ruimte te bieden aan de veranderopgave om de regionale economie toekomstbestendig te maken.   

De bouwsteen helpt de regionale partners om een gezamenlijk beeld te krijgen van de ruimtelijk economische afwegingen waar de regio voor staat. Het geeft zicht op de zoekgebieden voor grootschalige bedrijvigheid en ruimtelijke randvoorwaarden. Een gesprek tegen de achtergrond van ruimtedruk en maatschappelijke discussies over 'verdozing van het landschap'. De uiteindelijke afweging vindt dan ook plaats in wisselwerking met de uitgangspunten uit de Ruimtelijke Puzzel, de kaders van Regio Zwolle klimaatbestendige groeiregio, de ontwikkelprincipes en uitvoeringsprogramma’s van de Verstedelijkingsstrategie, de provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies, NOVEX, PPLG en de provinciale programmeringsafspraken.   

De daadwerkelijke ontwikkeling van enkele grootschalige duurzame werklocaties aan de hoofdinfrastructuur van mobiliteit en energie vraagt een gezamenlijke langjarige inspanning van de gemeenten en provincies. Dit vraagt van de regio dat we in 2024-2025 komen tot een afweging over de eerste stappen die nodig zijn. 


Activiteiten 2024-2025

Ten behoeve van de ontwikkeling van een ruimtelijk economische visie, zetten we in op het:   

  • Afronden traject Ruimtelijk Economische Bouwsteen 2040 (REB2040)
  • Maken bestuurlijke afweging over eventuele vervolgstappen   

Samenwerkingen

Feiten en cijfers

Filters:
Zoeken:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Regio Zwolle Monitor 2023 publieksversie
Onderzoek
De publieksversie van de Regio Zwolle Monitor 2023.
Zicht op brede welvaart December 2023
Onderzoek
Magazine van de Sociaal-Economische Raad | December 2023 #4 | jaargang 63
Onderzoek Rabobank 2023 naar economie Regio Zwolle (en ontwikkeling brede welvaart)
Onderzoek
Onderzoek van Rabobank naar de economie in Regio Zwolle 2023.
Jaarverslag Economie en Arbeidsmarkt 2022
Jaarverslag
Jaarverslag 2022 arbeidsmarkt en economie Regio Zwolle
Geen resultaten gevonden.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van het project?

Dan kan je terecht bij:

Programmamanager

Mathijs Triou

Nieuwsberichten

Blog title heading will go here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros.

Blog title heading will go here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros.